Prohlídka snímků

Doba prohlídky

Chcete-li zachovat snímek zobrazený okamžitě po snímání, nastavte možnost [Přidržet] a pokud si nepřejete snímek zobrazit, nastavte možnost [Vyp].

  1. Vyberte možnost [Snímání: Prohlížení sním.].

  2. Vyberte možnost [Doba prohlídky].

  3. Nastavte možnost času.

Poznámka

  • Pokud je nastavena možnost [Přidržet], snímky se zobrazí, dokud je v možnosti [Vypnutí displeje] položky [Nastavení: Úspora energie] nastaven čas.

Zobrazení v hledáčku

Chcete-li zobrazit snímky v hledáčku okamžitě po vyfotografování, nastavte hodnotu [Povolit].

  1. Vyberte možnost [Snímání: Prohlížení sním.].

  2. Vyberte možnost [Zobrazení v hledáčku].

  3. Vyberte možnost.

Poznámka

  • Nastavení [Zobrazení v hledáčku] se projeví při nastavení položky [Doba prohlídky] na jinou možnost než [Vyp].