Свързване към EOS Utility

Този раздел описва как да свързвате фотоапарата към компютър чрез Wi-Fi и да работите дистанционно с фотоапарата, като използвате софтуера за EOS или друг специализиран софтуер. Инсталирайте най-новата версия на софтуера в компютъра, преди да настроите Wi-Fi връзката.

За инструкции за работа с компютъра прочетете ръководството за работа с компютъра.

Управление на фотоапарата чрез EOS Utility

С помощта на EOS Utility (софтуер за EOS) можете да импортирате изображения от фотоапарата, да управлявате фотоапарата и да извършвате други операции.

Стъпки чрез фотоапарата (1)

 1. Изберете [Wireless settings: ComputerConnect to EOS Utility/Wireless settings: ComputerСвързване към EOS Utility].

  • Изберете [OK], когато се покаже съобщение, което ви информира, че за [Communication functions: Wi-Fi settings/Communication functions: Wi-Fi настройки] е зададена настройка [Disable/Забранено].
 2. Изберете [OK].

  • Този екран не се показва, ако за Wi-Fi настройките вече е зададено [Enable/Разрешено].
 3. Изберете [Add a device to connect to/Добавяне на устройство за свързване].

 4. Проверете SSID (име на мрежата) и паролата.

  • Проверете SSID/SSID име (1) и Password/Парола (2), показани на екрана на фотоапарата.
  • За да установите Wi-Fi връзка чрез точка за достъп, натиснете бутона INFO. Следвайте инструкциите за използвания метод на свързване.
   • Свързване чрез WPS (, )
   • Ръчно свързване към разпознати мрежи ()
   • Ръчно свързване чрез въвеждане на информация за точката за достъп ()

Стъпки чрез компютъра (1)

 1. Изберете SSID и след това въведете паролата.

  Екран на компютъра (пример)

Стъпки чрез фотоапарата (2)

 1. Изберете [OK].

  • На дисплея се извежда съобщението по-долу. "******" показва последните шест цифри на MAC адреса на фотоапарата, който ще бъде свързан.

Стъпки чрез компютъра (2)

 1. Стартирайте EOS Utility.

 2. В EOS Utility щракнете върху [Pairing over Wi-Fi/LAN/Сдвояване чрез Wi-Fi/LAN].

  • Ако се появи съобщение относно защитната стена, изберете [Yes/Да].
 3. Щракнете върху [Connect/Свързване].

  • Изберете фотоапарата, към който да се свържете, и след това щракнете върху [Connect/Свързване].

Стъпки чрез фотоапарата (3)

 1. Установете Wi-Fi връзка.

  • Изберете [OK].
  • На дисплея на фотоапарата се извежда [Wi-Fi on/Wi-Fi вкл] ().

Wi-Fi връзката към компютър сега е установена.

Екран [Wi-Fi on/Wi-Fi вкл]

 • Confirm Wi-Fi settings/Потвърди Wi-Fi настройки

  Можете да проверите настройките за Wi-Fi връзките.

 • Error details/Подробности за грешки

  Ако възникнат грешки в Wi-Fi връзката, можете да проверите информацията за грешките ().

 • Disconnect/Прекрати

  Прекратява Wi-Fi връзката.

Внимание

 • Ако Wi-Fi връзката бъде прекратена по време на дистанционен запис на видео, фотоапаратът извършва следното:

  • Текущият запис на видео в режим на запис на видео ще продължи.
  • Текущият запис на видео в режим на заснемане на снимки ще бъде прекратен.
 • Не можете да използвате фотоапарата за заснемане на снимки, когато е зададен режим на запис на видео чрез EOS Utility.
 • При установена Wi-Fi връзка с EOS Utility, някои функции са недостъпни.
 • При отдалечено снимане скоростта на AF може да се намали.
 • В зависимост от състоянието на комуникацията, показването на изображение или освобождаването на затвора може да се извършват по-бавно от обикновено.
 • При отдалечено снимане в режим Live View скоростта на трансфер на изображението е по-ниска, отколкото при връзка чрез интерфейсен кабел. Ето защо движенията на обектите няма да бъдат показани на екрана гладко.