Категоризиране на изображения

Можете да категоризирате изображенията по скала от 1 до 5 (Rating mark 1/Rating mark 2/Rating mark 3/Rating mark 4/Rating mark 5). Тази функция се нарича "Категория".

Категоризирането на изображенията може да ви помогне да ги организирате.

Категоризиране на единични изображения

 1. Изберете [Playback: Rating/Playback: Категория].

 2. Изберете [Select images/Избор на изображения].

 3. Изберете изображението, което желаете да категоризирате.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете изображението, което желаете да категоризирате.
 4. Категоризирайте изображението.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да оградите текущата категория в синьо, както е показано.
  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете категория, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Когато зададете категория за дадено изображение, числото до зададената категория ще се увеличи с едно.
  • За да категоризирате друго изображение, повторете стъпки 3 и 4.

Категоризиране чрез задаване на диапазон

Наблюдавайки екран с множество изображения, можете да зададете диапазон (първо и последно изображение) от изображения, които да категоризирате едновременно.

 1. Изберете [Select range/Избор на диапазон].

  • Изберете [Select range/Избор на диапазон] в [Playback: Rating/Playback: Категория].
 2. Задайте диапазона на изображенията.

  • Изберете първото изображение (начална точка).
  • След това изберете последното изображение (крайна точка). Към всички изображения в диапазона между първото и последното изображение ще бъде добавен символ [Check].

  • За да изберете други изображения, повторете стъпка 2.
 3. Натиснете бутона MENU.

 4. Категоризирайте изображението.

  • Завъртете селектора Main dial, за да изберете категория, и след това изберете [OK].

   Всички изображения в зададения диапазон ще бъдат категоризирани (с една и съща категория) наведнъж.

Категоризиране на всички изображения в папка или в карта

Можете да категоризирате всички изображения в папка или в карта наведнъж.

 • Ако в менюто [Playback: Rating/Playback: Категория] изберете [All images in folder/Всички изображения в папка] или [All images on card/Всички изображения в картата], всички изображения в папката или в картата ще бъдат категоризирани.
 • Завъртете селектора Main dial, за да изберете категория, и след това изберете [OK].
 • Когато не категоризирате изображения или отменяте категоризация, изберете [OFF].
 • Ако чрез [Playback: Set image search conditions/Playback: Задаване на условия за търсене на изображения] () са зададени условия за търсене, опциите в менюто ще се променят на [All found images/Всички намерени изображения].
 • Ако изберете [All found images/Всички намерени изображения], всички изображения, филтрирани чрез условията за търсене, ще бъдат категоризирани според зададените условия.

Забележка

 • Стойностите до категориите се извеждат като [###], ако повече от 1000 изображения притежават тази категория.
 • Чрез функциите [Playback: Set image search conditions/Playback: Задаване на условия за търсене на изображения] и [Playback: Image jump w/Main Dial/Playback: Прескачане между изображенията с Main Dial] можете да превключвате само между снимки от дадена категория.