Възпроизвеждане на видео

 1. Превключете към режим на възпроизвеждане.

  • Натиснете бутона Playback.
 2. Изберете видеозапис.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете видеозапис за възпроизвеждане.
  • В режим на възпроизвеждане на единични изображения символът [SET buttonMovie files], изведен в горния ляв ъгъл на екрана, обозначава, че това е видеозапис.
  • По време на групово възпроизвеждане от лявата страна на изображението се извежда перфорация, за да обозначи, че това е видеозапис. Тъй като видеозаписите не могат да бъдат възпроизведени от екрана за групово възпроизвеждане, натиснете бутона Quick Control/Set, за да превключите към възпроизвеждане на единични изображения.
 3. При възпроизвеждане на единични изображения натиснете бутона Quick Control/Set.

  • Показва се екранът „Бърз контрол“ за възпроизвеждане.
 4. Възпроизведете видеозаписа.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Възпроизвеждането на видео стартира. Звукът се възпроизвежда чрез високоговорителя (1).
  • Можете да преустановите временно възпроизвеждането и да изведете контролите за възпроизвеждане на видео, като натиснете бутона Quick Control/Set. Натиснете бутона отново, за да възобновите възпроизвеждането.
  • Натиснете бутоните Up button Down button, за да настроите нивото на звука (дори при възпроизвеждане).

Контроли за възпроизвеждане на видео

Елемент Операции за възпроизвеждане
Skip backward/ Прескачане назад Прескача назад с приблиз. 1 s при всяко натискане на Left button. Ако задържите бутона Left button натиснат, ще превъртите видеозаписа бързо назад.
Previous frame/ Предходен кадър Възпроизвежда предходния кадър с всяко завъртане на селектора Quick control dial наляво (или на селектора Main dial надясно).
Play/ Възпроизвеждане Натискането на бутона Quick Control/Set превключва между възпроизвеждане на видео и временно спиране на възпроизвеждането.
Next frame/ Следващ кадър Възпроизвежда следващия кадър с всяко завъртане на селектора Quick control dial надясно (или на селектора Main dial наляво).
Skip forward/ Прескачане напред Прескача напред с приблиз. 1 s при всяко натискане на Right button. Ако задържите бутона Right button натиснат, ще превъртите видеозаписа бързо напред.
Позиция на възпроизвеждане
hh:mm:ss Време за възпроизвеждане (часове:минути:секунди, когато [Movie play count/Брояч при възпроизвеждане на видео] е с настройка [Rec time/Време за запис])

hh:mm:ss.ff (DF)

hh:mm:ss:ff (NDF)

Код за прогреса на времето (часове:минути:секунди:кадри, когато [Movie play count/Брояч при възпроизвеждане на видео] е с настройка [Time code/Код за прогреса на времето])
Volume/ Ниво на звука Натиснете бутоните Up button Down button, за да настроите силата на звука на високоговорителя ().
Натиснете бутона AF point selection, за да преминете към следващия екран ().
Return Натиснете бутона MENU, за да се върнете към възпроизвеждане на единични изображения.

Контроли за възпроизвеждане на видеопреглед

Елемент Операции за възпроизвеждане
Skip backward Previous clip/Skip backward Предходен клип Натиснете Left button, за да се възпроизведе първият кадър от предходния клип.
Previous frame Previous frame/Previous frame Предходен кадър Възпроизвежда предходния кадър с всяко завъртане на селектора Quick control dial наляво (или на селектора Main dial надясно).
Playback Play/Playback Възпроизвеждане Натискането на бутона Quick Control/Set превключва между възпроизвеждане на видео и временно спиране на възпроизвеждането.
Next frame Next frame/Next frame Следващ кадър Възпроизвежда следващия кадър с всяко завъртане на селектора Quick control dial надясно (или на селектора Main dial наляво).
Skip forward Next clip/Skip forward Следващ клип Натиснете Right button, за да се възпроизведе първият кадър от следващия клип.
Specified position Позиция на възпроизвеждане
hh:mm:ss Време за възпроизвеждане (часове:минути:секунди)
Volume Volume/Volume Ниво на звука Натиснете бутоните Up button Down button, за да настроите силата на звука на високоговорителя ().
Натиснете бутона AF point selection, за да преминете към следващия екран ().
Return Натиснете бутона MENU, за да се върнете към възпроизвеждане на единични изображения.

Елементите, които не са показани на предходните два екрана, са както следва.

Елемент Операции за възпроизвеждане
Edit/ Редактиране Извежда екрана за редактиране ().
Slow motion/ Бавно възпроизвеждане Настройте скоростта на бавното възпроизвеждане, като завъртите селектора Quick control dial. Скоростта на бавното възпроизвеждане се извежда в горния десен ъгъл на екрана.
Erase clip/ Изтриване на клипа* Изтрива текущия клип.
Frame Grab/ Запаметяване на кадри от видео Функцията е достъпна при възпроизвеждане на 4K видео. Позволява ви да запаметите текущия кадър като снимка в JPEG или HEIF формат ().
Return Натиснете бутона MENU, за да се върнете към предходния екран.

Показва се само по време на възпроизвеждане на видеопреглед.

Внимание

 • Регулирайте силата на звука чрез контролите на телевизора, когато фотоапаратът е свързан към телевизор за възпроизвеждане на видео (), тъй като силата на звука не може да се регулира чрез натискане на бутоните Up button Down button.
 • Ако картата е с ниска скорост на четене или видеофайлът съдържа повредени кадри, възпроизвеждането ще се прекрати.

Забележка

 • По време на възпроизвеждане на видеопрегледи можете да прескачате назад или напред към началото на предходен или следващ клип чрез натискане на Left button Right button.