Персонализиране на AF функциите

Можете да конфигурирате различните настройки на AF функциите, за да отговарят на вашия стил на снимане или обект.

[Autofocus3]

Приоритет на освобождаване на затвора за "AF при единичен кадър"

Можете да зададете приоритет на постигането на фокус или на освобождаването на затвора за режим "AF при единичен кадър" (освен когато използвате функцията "Спусък с докосване").

 • [] Focus/Фокус

  Снимката не се заснема, докато не е постигнат фокус. Тази функция е полезна, когато искате да постигнете добър фокус за всяка снимка.

 • [] Release/Освобождаване

  Освобождаването на затвора е с приоритет пред постигането на фокус. Това е полезно, когато улавянето на важния момент е най-важно.

  Обърнете внимание, че фотоапаратът заснема дори ако не е постигнат фокус.

Работа на обектива, когато AF не е възможен

Можете да избирате начина на работа на обектива, когато автоматичното фокусиране на обекта не е възможно.

 • [ON] Continue focus search/Търсенето на фокус продължава

  Ако автоматичното фокусиране не успява да постигне фокус, обективът продължава да търси точния фокус.

 • [OFF] Stop focus search/Търсенето на фокус се прекратява

  Ако фокусът е твърде разстроен или не може да бъде постигнат, работата на обектива спира. Това предотвратява силното разфокусиране на обектива заради търсенето на фокус.

Внимание

 • Настройката [Stop focus search/Търсенето на фокус се прекратява] се препоръчва за супер телеобективи или други обективи, които променят фокусното си разстояние в голям диапазон, за да се избегне значително забавяне вследствие на търсенето на фокус, когато обективът е твърде разфокусиран. Имайте предвид, че автоматичното фокусиране ще се прекрати, ако фотоапаратът определи, че автоматичното фокусиране на обект не е възможно, в който случай трябва да фокусирате ръчно, за да приближите позицията на фокуса, преди да изпълните отново автоматично фокусиране.

Задействане на лъча за подпомагане на AF

Можете да активирате или деактивирате лъча за подпомагане на AF на фотоапарата или на светкавица Speedlite за фотоапарати EOS.

 1. Изберете [Autofocus: AF-assist beam firing/Autofocus: Задействане на лъча за подпомагане на AF].

 2. Изберете опция.

  • [ON] Enable/Разрешено

   Разрешава задействане на лъча за подпомагане на AF, когато е необходимо.

  • [OFF] Disable/Забранено

   Забранява задействане на лъча за подпомагане на AF. Задайте тази настройка, ако предпочитате лъчът за подпомагане на AF да не се задейства.

  • [LED] LED AF assist beam only/Само LED лъч за подпомагане на AF

   Разрешава задействане на LED лъч за подпомагане на AF, когато към фотоапарата е монтирана Speedlite светкавица, оборудвана с тази функция. Ако светкавицата Speedlite не е оборудвана с LED лампа, вместо него ще се активира лъчът за подпомагане на AF на фотоапарата.

Внимание

 • Лъчът за подпомагане на AF на фотоапарата се деактивира, ако за потребителската функция [Autofocus: AF-assist beam firing/Autofocus: Задействане на лъча за подпомагане на AF] на светкавицата Speedlite е зададена настройка [Disable/Забранено].

[Autofocus4]

Ограничаване на AF зоните

Можете да ограничите достъпните AF зони до тези, които обичайно използвате. Изберете достъпните AF зони и натиснете бутона Quick Control/Set, за да добавите отметка [Check]. Изберете [OK], за да запаметите настройката. За информация за AF зоните вижте AF зона.

Внимание

 • Отметката [Check] не може да бъде премахната от всички елементи едновременно.

Забележка

 • Ако отдясно на [Autofocus: Limit AF areas/Autofocus: Ограничаване на AF зоните] има звездичка, значи настройката е различна от фабричната.

AF точка в зависимост от ориентацията

Можете да зададете отделни AF зони/точки или отделни позиции на AF точките, които да използвате при снимане с вертикална и хоризонтална ориентация.

 • [Orientation-linked AF point] Same for both vert/horiz/Еднакви за верт./хориз.

  Едни и същи AF точки или рамки за „Зонов AF“ от едни и същи AF зони се използват при снимане с вертикална и хоризонтална ориентация.

 • [Orientation-linked AF point] Separate AF pts: Area+pt/Отделни AF точки: Зона+точка

  Отделни типове AF зони или отделни AF точки или рамки за „Зонов AF“ могат да бъдат зададени за различните ориентации на фотоапарата ((1) Хоризонтална, (2) Вертикална с ръкохватка на фотоапарата отгоре, (3) Вертикална с ръкохватка на фотоапарата отдолу ()).

  Това е полезно за автоматично превключване към други типове AF зони или позиции на AF точки или рамки за „Зонов AF“ според ориентацията на фотоапарата.

  AF зоните и AF точките или рамките за „Зонов AF“, зададени за всяка от трите ориентации на фотоапарата, се запаметяват.

 • [Orientation-linked AF point] Separate AF pts: Pt only/Отделни AF точки: само точки

  Отделни AF точки или рамки за "Зонов AF" могат да бъдат зададени за различните ориентации на фотоапарата ((1) Хоризонтална, (2) Вертикална с ръкохватка на фотоапарата отгоре, (3) Вертикална с ръкохватка на фотоапарата отдолу). Това е полезно за автоматично превключване към други позиции на AF точки или рамки за „Зонов AF“ според ориентацията на фотоапарата.

  Позициите на AF точките или рамките за „Зонов AF“, зададени за всяка от трите ориентации на фотоапарата, се запаметяват.

Внимание

 • Фабричната настройка на [Same for both vert/horiz/Еднакви за верт./хориз.] се възстановява, ако изберете [Basic settings/Основни настройки] в [Set-up: Reset camera/Set-up: Инициализиране на фотоапарата] (). Настройките за ориентации (1)–(3) се нулират и избраната настройка за AF зона става [Whole area AF/AF в пълна зона].
 • Настройката може да се отмени, ако смените обектива.

Ограничаване на обекта за разпознаване

Можете да ограничите наличните опции в [Autofocus: Subject to detect/Autofocus: Обект за разпознаване] до предпочитаните от вас. Изберете опцията, която желаете да изключите, и натиснете бутона Quick Control/Set, за да премахнете (Check). Изберете [OK], за да запаметите настройката.

Внимание

 • Отметката [Check] не може да бъде премахната от всички елементи едновременно.

Забележка

 • Ако отдясно на [Autofocus: Limit subject to detect/Autofocus: Ограничаване на обекта за разпознаване] има звездичка, значи настройката е различна от фабричната.

Разпознаване на ляво/дясно око

Можете да ограничите наличните опции в [Autofocus: Eye detection/Autofocus: Разпознаване на очи] до предпочитаните от вас. Изберете опцията, която желаете да изключите, и натиснете бутона Quick Control/Set, за да премахнете (Check). Изберете [OK], за да запаметите настройката.

Внимание

 • Отметката [Check] не може да бъде премахната от всички елементи едновременно.

Забележка

 • Ако отдясно на [Autofocus: L/R eye detection/Autofocus: Разпознаване на Л/Д око] има звездичка, значи настройката е различна от фабричната.

[Autofocus6]

Електронен MF по всяко време

Функцията за ръчно настройване на фокуса чрез електронния пръстен за фокусиране на някои обективи може да бъде персонализирана. Проверете уебсайта на Canon за съвместими обективи ().

 • Disable/Забранено

  Работата на ръчното настройване на фокуса се управлява чрез настройката [Lens electronic MF/Електронен MF на обектив].

 • Enable/Разрешено

  Ръчно настройване на фокуса е достъпно винаги когато са възможни операции с фотоапарата.

Електронен MF на обектив

За обективи, снабдени с функция за електронно ръчно фокусиране, можете да зададете как да се използва електронно ръчно фокусиране в режим „AF при единичен кадър“.

 • [] Disable after One-Shot/Забрана след „AF при единичен кадър“

  След като фотоапаратът е постигнал фокус, ръчно фокусиране не е достъпно.

 • [] One-Shot→enabled/AF при единичен кадър→разрешено

  Можете да фокусирате ръчно след постигане на автоматичен фокус, ако задържите спусъка натиснат наполовина.

 • [] One-Shot→enabled (magnify)/AF при единичен кадър→разрешено (увеличение)

  Можете да фокусирате ръчно след постигане на автоматичен фокус, ако задържите спусъка натиснат наполовина. Можете да увеличите фокусираната зона и да настроите фокуса ръчно, като завъртите пръстена за фокусиране на обектива.

 • [] Disable in AF mode/Забранен в режим AF

  Ръчно настройване на фокуса не е възможно, когато превключвателят за режима на фокуса на обектива е в позиция AF.

Внимание

 • С настройка [One-Shot→enabled (magnify)/AF при единичен кадър→разрешено (увеличение)] е възможно изгледът да не се увеличи дори ако завъртите пръстена за фокусиране, докато държите спусъка натиснат наполовина непосредствено след снимането. В този случай можете да увеличите изгледа, като освободите спусъка, изчакате да се покаже символът [Magnify or reduce] и след това натиснете спусъка наполовина, като въртите пръстена за фокусиране.

Забележка

 • За информация относно спецификациите за ръчно фокусиране на обектива, прочетете ръководството за използване на обектива.

Използване като пръстен за фокусиране или управление

Превключване на функциите на пръстена за фокусиране/управление чрез менюто.

Внимание

 • Функцията е достъпна, когато използвате обективи, които имат комбиниран пръстен за фокусиране/управление, но нямат превключвател за превключване между тези функции.
 • Use as focus ring/Използване като пръстен за фокусиране

  Пръстенът работи като пръстен за фокусиране.

 • Използване като пръстен за управление

  Пръстенът работи като пръстен за управление.

Забележка

 • За да ограничите [Autofocus: Focus mode/Autofocus: Режим на фокуса] до [AF], когато е избрана настройка [Use as control ring/Използване като пръстен за управление], натиснете бутона AF point selection и добавете отметка [Check] към [Focus mode is AF when used as a control ring/Режимът на фокуса е AF, когато се използва като контролен пръстен].
 • Превключването е възможно и от екрана за бърз контрол, когато е персонализирано чрез [Shooting: Customize Quick Controls/Shooting: Персонализиране на опциите за бърз контрол] ().

Въртене на пръстена за фокусиране

Можете да смените посоката на въртене на пръстена за фокусиране на RF обектива при регулиране на настройките.

 • [] Normal/Нормално
 • [] Reverse direction/Противоположна посока

Чувствителност на пръстена за фокусиране на RF обективи

Можете да зададете чувствителността на пръстена за фокусиране на RF обектива.

 • [] Varies with rotation speed/Зависи от скоростта на въртене

  Чувствителността на пръстена за фокусиране се различава в зависимост от скоростта на въртене.

 • [] Linked to rotation degree/Фиксирана към ъгъла на завъртане

  Позицията на фокуса се регулира въз основа на ъгъла на завъртане независимо от скоростта на въртене.

[Autofocus2] (При запис на видео)

Скорост на „Следящ AF за видео“

За "Следящ AF за видео" можете да зададете AF скорост и условия на работа. Функцията е достъпна, когато се използва обектив, поддържащ ниска скорост на промяна на фокуса при запис на видео*.

 • When active/Когато е активна

  Можете да зададете [Always on/Винаги вкл.], за да бъде настройката за AF скорост активна постоянно (преди и по време на записа на видео), или да зададете [During shooting/По време на снимане], за да бъде настройката за AF скорост активна само по време на записа на видео.

 • AF speed/AF скорост

  Можете да промените AF скоростта (скорост на промяна на фокуса) от стандартна скорост (0) към ниска (едно от седем нива) или висока (едно от две нива), за да постигнете желания ефект при запис на видео.

* Обективи, поддържащи ниска скорост на промяна на фокуса при запис на видео.

Съвместими са USM и STM обективи, предлагани на пазара от началото на 2009 г. За подробности вижте уебсайта на Canon ().

Внимание

 • При някои обективи, дори и да зададете настройка за AF скорост, скоростта може да не се промени.

Забележка

 • Когато функцията е неактивна, фотоапаратът работи както когато за [AF speed/AF скорост] е зададена настройка [Standard/Стандартно (0)].
 • Ако отдясно на [Autofocus: Movie Servo AF speed/Autofocus: Скорост на „Следящ AF за видео“] има звездичка “*”, това означава, че настройката е различна от фабричната.

Чувствителност на проследяване на "Следящ AF за видео"

Можете да задавате чувствителността на проследяване (в седем нива), която определя реакцията на фотоапарата, когато обектът се отклони от AF точката по време на "Следящ AF за видео", както и когато смущаващи обекти преминават през AF точките или снимате с панорамни движения.

Тази функция е достъпна, когато за [Autofocus: Movie Servo AF/Autofocus: Следящ AF за видео] е зададена настройка [Enable/Разрешено].

 • Locked on/Консервативно: –3/–2/–1

  При тази настройка е по-малко вероятно фотоапаратът да проследи друг обект, ако обектът се отклони от AF точката. Колкото настройката е по-близо до символа (–), толкова по-малка е склонността на фотоапарата да следи друг обект. Тази настройка е полезна, когато не искате AF точките бързо да превключат към друг обект за проследяване (различен от първоначалния обект) по време на снимане с хоризонтални или вертикални движения или когато пред AF точките попадне препятствие.

 • Responsive/Ускорено: +1/+2/+3

  Тази настройка позволява фотоапаратът да реагира по-бързо, когато проследява обект, покрит от AF точката. Колкото настройката е по-близо до символа (+), толкова по-чувствителен ще бъде фотоапаратът. Тази настройка е полезна, когато следите движещ се обект, който се отдалечава или приближава към фотоапарата, или за бързо фокусиране на друг обект.

Забележка

 • Когато функцията е неактивна, фотоапаратът работи както с настройка [0].