Заснемане без карта

Можете да настроите фотоапарата да не снима без поставена карта. Фабричната настройка е [Enable/Разрешено].

  1. Изберете [Shooting: Release shutter without card/Shooting: Заснемане без карта].

  2. Изберете [Disable/Забранено].