Редуциране на шума в изображението при продължителна експонация

Шумът (ивици, светли точки и др.), възникващ при продължителни експонации със скорост на затвора 1 секунда или по-ниска, може да бъде редуциран.

 1. Изберете [Shooting: Long exp. noise reduction/Shooting: Редуциране на шума в изобр. при продълж. експонация].

 2. Задайте опция за редуциране на шума.

  • Auto/Авто

   При експонации с продължителност 1 s или повече фотоапаратът разпознава автоматично шума в изображението, типичен за продължителна експонация, и прилага алгоритъм за неговото отстраняване. Тази настройка е достатъчно ефективна в повечето случаи.

  • Enable/Разрешено

   Прилага се редуциране на шума в изображението за всички експонации от 1 s или повече. Настройката [Enable/Разрешено] може да успее да редуцира шума, който не може да бъде разпознат с настройката [Auto/Авто].

Внимание

 • При настройка [Auto/Авто] или [Enable/Разрешено], времето, необходимо за редуциране на шума след заснемане на снимката, може да бъде съизмеримо с времето за експониране.
 • Заснетите изображения може да изглеждат по-зърнисти с настройка [Enable/Разрешено], отколкото с настройка [Disable/Забранено] или [Auto/Авто].
 • Извежда се съобщението [BUSY], докато шумът се редуцира, като екранът за снимане е изключен, докато обработката не приключи. След това можете да снимате отново.