HDR снимане

PQ в съкращението HDR PQ се отнася до гама кривата на входния сигнал за показване на HDR изображения.

HDR PQ настройките позволяват на фотоапарата да заснема HDR изображения, отговарящи на спецификациите PQ, дефинирани в ITU-R BT.2100 и SMPTE ST.2084. (Действителното изображение зависи от характеристиките на монитора).

Снимките се заснемат като HEIF или RAW изображения.

HDR означава High Dynamic Range (широк динамичен диапазон).

PQ означава Perceptual Quantilization.

  1. Изберете [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ].

  2. Изберете [Enable/Разрешено].

    • Конвертираните изображения се показват на екрана по време на снимане и възпроизвеждане така както биха изглеждали на екрана на HDR устройство.

Внимание

  • Разширени стойности за ISO чувствителност (L, H) не са достъпни при снимане в режим HDR.
  • Някои сцени може да изглеждат различно от начина, по който се показват на екрана на HDR устройство.
  • Неизползваните стойности на сигнала са показани грубо чрез оцветени в сиво зони в хистограмата, когато за [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ] е зададена настройка [Enable/Разрешено].
  • Настройката [Shooting: Disp. performance/Shooting: Качество на образа на дисплея] не е достъпна, когато за [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ] е зададена настройка [Enable/Разрешено]. Зададена е настройка [Smooth/Гладко].
  • За изображения, заснети когато [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ] е с настройка [Enable/Разрешено], преди да възпроизвеждате на екрана на HDR устройство, задайте за [Playback: HDMI HDR output/Playback: HDMI HDR изход] настройка [On/Вкл] (). Имайте предвид, че независимо от настройката за [Playback: HDMI HDR output/Playback: HDMI HDR изход] HDR изображение се възпроизвежда на екрана на HDR устройства.