Настройки на папките

Можете свободно да създавате и избирате папката, в която да се съхраняват заснетите изображения. Можете също да преименувате папки.

Създаване на папка

 1. Изберете [Set-up: Record func+card/folder sel./Set-up: Функция за запис+избор на карта/папка].

 2. Изберете [Folder/Папка].

 3. Изберете [Create folder/Създаване на папка].

 4. Изберете [OK].

  • За да преименувате папката, изберете [Change folder name/Промяна име на папка].

Преименуване на папки

 1. Въведете букви и цифри по ваш избор.

  • Можете да въведете пет символа.
  • Ако изберете [Input mode], можете да промените режима на въвеждане.
  • За да изтриете единичен символ, изберете [Erase] или натиснете бутона Erase.
  • Използвайте селектора Quick control dial 1 или Multi-controller, за да изберете символ, и след това натиснете бутона SET, за да го въведете.
 2. Затворете екрана за настройване.

  • Натиснете бутона MENU и след това натиснете [OK].

Избор на папка

 • (1) Брой изображения в папката
 • (2) Най-малък номер на файл
 • (3) Име на папката
 • (4) Най-голям номер на файл
 • Изберете папка в екрана за избор на папка.
 • Заснетите изображения се съхраняват в избраната папка.

Забележка

 • Папки

 • Всяка папка може да съдържа до 9999 изображения (файлов номер 0001 – 9999). Когато дадена папка се запълни, автоматично се създава нова папка със следващия пореден номер. Също така, ако извършите ръчно нулиране (), автоматично ще се създаде нова папка. Създават се папки с номера от 100 до 999.
 • Създаване на папки чрез компютър

 • Отворете прозореца на картата памет на екрана и създайте нова папка с име “DCIM”. Отворете папката DCIM и създайте желания брой папки за съхраняване и организиране на изображенията. “100ABC_D” е задължителният формат за имената на папките, като първите три цифри трябва да са номер на папка в диапазона 100–999. Последните пет символа могат да включват комбинация от големи и малки букви от A до Z, числа и долно тире “_”. Празен интервал не може да бъде използван. Обърнете внимание също, че две имена на папки не могат да имат еднакъв трицифрен номер на папката (например “100ABC_D” и “100W_XYZ”), дори ако останалите пет символа на имената са различни.