Запаметяване на кадър от 4K видео или 4K видео от последователни кадри

Можете да избирате индивидуални кадри от 4K видео или 4K видео от последователни кадри и да ги съхранявате в картата като JPEG или HEIF изображения. Това се нарича „запаметяване на единични кадри“.

 1. Изберете 4K видео или 4K видео от последователни кадри.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да зададете настройка.
  • В екрана с информация за заснемането () 4K видеото и 4K видеото от последователни кадри са обозначени със символа [4K].
  • В режим на групово възпроизвеждане, натиснете бутона SET, за да превключите към възпроизвеждане на единични изображения.
 2. При възпроизвеждане на единични изображения натиснете бутона SET.

  • Ще се изведат контролите за възпроизвеждане на видео.
 3. Изберете кадър, който желаете да запаметите.

  • Използвайте контролите за възпроизвеждане на видео, за да изберете кадъра, който желаете да запаметите като цифрово изображение.
  • За инструкции относно контролите за възпроизвеждане на видео вижте Контроли за възпроизвеждане на видео.
 4. Натиснете бутона Q (Quick Control) и след това изберете [Frame Grab].

 5. Запаметете.

  • Изберете [OK], за да запаметите текущия кадър като JPEG изображение.

   Като HEIF изображения се запаметяват кадри от видео, записано със зададена за [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ] настройка [Enable/Разрешено].

  • Проверете папката за съхранение и номера на файла на изображението.
 6. Изберете изображението, което желаете да разгледате.

  • Изберете [View original movie/Разглеждане оригинално видео] или [View extracted still image/Разглеждане запаметен кадър].

Внимание

 • Запаметяването на единични кадри не е възможно от посочените по-долу 4K видеозаписи.

  • Видео, записано със зададена за [Shooting: Canon Log settings/Shooting: Настройки за Canon Log] настройка [On (C.LOG3)/Вкл (C.LOG3)]
  • Видео, записано с други фотоапарати
 • Запаметяването на кадри не е възможно, докато фотоапаратът е свързан към компютър.