Приоритет на светлите тонове

Можете да намалите преекспонираните бели зони.

 1. Изберете [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове].

 2. Задайте опция.

  • [Enable/Разрешено]: Подобрява градацията в ярките зони. Градацията между сивите и светлите тонове става по-гладка.
  • [Enhanced/Усилено]: Намалява преекспонираните светли тонове дори повече от [Enable/Разрешено] при някои условия на снимане.

Внимание

 • Шумът може малко да се увеличи.
 • Диапазонът на ISO светлочувствителността започва от ISO 200. Разширена ISO светлочувствителност не може да се задава.
 • При някои сцени настройката [Enhanced/Усилено] може да не постигне очакваните резултати.

Забележка

 • [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове] получава настройка [Enable/Разрешено] и не може да се променя, след като сте задали за [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ] настройка [Enable/Разрешено] чрез натискане на бутона Q (Quick Control), за да добавите отметка към тази настройка.
 • [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове] ще получи настройка [Disable/Забранено] дори ако за [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ] зададете настройка [Enable/Разрешено], когато [HDR Mode shoot./Снимане в HDR режим] в [Shooting: HDR Mode/Shooting: HDR режим] е с настройка, различна от [Off/Изкл].