Температура на автоматично изключване

Задайте настройка [High/Високо], за да намалите честотата на автоматичните изключвания на фотоапарата, причинени от висока температура на картата.

Внимание

  • Картите може да са по-горещи, когато [Shooting: Auto pwr off temp./Shooting: Температура за автом. изключване] е с настройка [High/Високо]. Изчакайте картата да се охлади, преди да я извадите.