Image Stabilizer (стабилизатор на образа) (IS режим)

Това меню се извежда за конфигуриране на настройките на IS режима на фотоапарата, когато използвате обектив без стабилизатор на образа. Менюто не се извежда, когато се използват обективи, оборудвани със стабилизатор на образа. В този случай, ако поставите превключвателя на Image Stabilizer на обектива в позиция ON, ще се комбинират стабилизаторите на образа на обектива и на фотоапарата.

 1. Изберете [Shooting: IS (Image Stabilizer) mode/Shooting: IS (стабилизатор на образа) режим].

 2. Изберете [IS mode/IS режим].

  • Задайте настройка [On/Вкл], за да използвате IS режима на фотоапарата.
 3. Изберете [Still photo IS/Снимки IS].

  • [Always/Винаги]: Осигурява непрекъснато стабилизиране на образа.
  • [Only for shot/Само при снимане]: Стабилизиране на образа се прилага само в момента на заснемането.

Внимание

 • [Shooting: IS (Image Stabilizer) modeShooting: IS (Image Stabilizer) режим] не се извежда на дисплея, когато е монтиран обектив, оборудван със стабилизатор на образа.
 • В някои случаи това може да не осигури достатъчно стабилизиране за определени обективи.

Забележка

 • За подробности относно стабилизирането на образа при запис на видео, вижте Цифров IS за видео .

Фокусно разстояние

Стабилизиране на образа въз основа на фокусното разстояние на обектива е възможно чрез задаване на фокусното разстояние, когато използвате обективи, които не поддържат комуникация с фотоапарата.

 1. Изберете [Focal length/Фокусно разстояние].

 2. Задайте фокусното разстояние.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете цифрата на фокусното разстояние.
  • Натиснете SET, за да се изведе [Adjust].
  • Задайте желаната стойност и след това натиснете SET. (Отново се извежда [Select].)
 3. Изберете [OK].

Внимание

 • Задайте за [Custom Functions: Release shutter w/o lens/Custom Functions: Освобождаване на затвора без обектив] настройка [Enable/Разрешено]. [Disable/Забранено] забранява стабилизирането на образа.
 • [Focal length/Фокусно разстояние] не се извежда, когато използвате обективи, които поддържат комуникация с обектива.

Забележка

 • Фокусното разстояние може да бъде зададено в диапазона от 1–1 000 mm (през стъпка от 1 mm).