Fv: AE с гъвкав приоритет

В този режим можете да зададете ръчно или автоматично скоростта на затвора, отвора на диафрагмата и ISO чувствителността и да комбинирате тези настройки с компенсация на експонацията. Снимането в режим [Flexible-priority AE] с контрол над всеки от тези параметри е еквивалентно на снимане в режимите [Program AE], [Shutter-priority AE], [Aperture-priority AE] или [Manual exposure].

[Fv] означава Flexible (Гъвкава стойност).

 1. Задайте режим на снимане [Flexible-priority AE].

  • Натиснете бутона MODE и завъртете селектора Main dial, за да изберете [Flexible-priority AE].
 2. Задайте скорост на затвора, отвор на диафрагмата и ISO чувствителност.

  • Завъртете селектора Quick control dial 2, за да изберете елемент за настройване. [Main dial] се показва отляво на избрания елемент.
  • Завъртете селектора Main dial, за да зададете настройката.
  • За да върнете настройката към [AUTO/Авто], натиснете бутона Erase.
 3. Задайте компенсация на експонацията.

  • Завъртете селектора Quick control dial 2 и изберете индикатора за ниво на експонацията. [Main dial] или [Quick control dial 1] се показва отляво на индикатора за ниво на експонацията.
  • Завъртете селектора Main dial или Quick control dial 1, за да зададете ниво.
  • За да върнете настройката към [±0], натиснете бутона Erase.

Комбинации от функции в режим [Flexible-priority AE]

Скорост на затвора Отвор на диафрагмата ISO чувствителност Компенсация на експонацията Режим на снимане
[AUTO/АВТО] [AUTO/АВТО] [AUTO/АВТО] Налична Подобен на [Program AE]
Ръчен избор
Ръчен избор [AUTO/АВТО] [AUTO/АВТО] Налична Подобен на [Shutter-priority AE]
Ръчен избор
[AUTO/АВТО] Ръчен избор [AUTO/АВТО] Налична Подобен на [Aperture-priority AE]
Ръчен избор
Ръчен избор Ръчен избор [AUTO/АВТО] Налична Подобен на [Manual exposure]
Ръчен избор

Внимание

 • Мигането на стойностите показва риск от недоекспониране или преекспониране. Настройте експонацията така, че стойността да престане да мига.

  Синхронизация с ниска скорост на затвора не се използва при слаба светлина, когато сте задали режим [Flexible-priority AE], за да наподобите режим [Aperture-priority AE] или [Program AE], дори когато [Slow synchro/Синхронизация с ниска скорост на затвора] в [Shooting: External Speedlite control/Shooting: Контрол на външна Speedlite светкавица] е с настройка [1/250-30sec. auto/1/250-30sec. авто] (или [1/200-30sec. auto/1/200-30sec. авто]).

Забележка

 • Стойностите за скорост на затвора, отвор на диафрагмата и ISO светлочувствителност, които са с настройка [AUTO/Авто], са подчертани.
 • Можете да зададете за скоростта на затвора, отвора на диафрагмата и ISO чувствителността настройка [AUTO/Авто], а за компенсация на експонацията да зададете [±0] на стъпки 2 или 3, като задържите натиснат бутона Erase.