Монтиране/демонтиране на обективи RF

Внимание

 • Не поглеждайте директно към слънцето през който и да е обектив. В противен случай може да увредите зрението си.
 • Когато монтирате или демонтирате обектива, поставете превключвателя на захранването на фотоапарата в позиция Power off.
 • Ако предната част (пръстена за фокусиране) на обектива се върти по време на автоматично фокусиране, не докосвайте въртящата се част.

Съвети за предпазване на обектива от петна и прах

 • Когато сменяте обектива, направете го бързо и на място с минимално количество прах.
 • Когато съхранявате фотоапарата без монтиран обектив, винаги поставяйте капачката на тялото на фотоапарата.
 • Отстранявайте нечистотиите и прахта от капачката на тялото на фотоапарата, преди да я поставите.

Монтиране на обектив

 1. Свалете капачките.

  • Свалете задната капачка на обектива и капачката на тялото на фотоапарата, като ги завъртите, както е показано чрез стрелките.
 2. Монтирайте обектива.

  • Подравнете червената маркировка на обектива с червената маркировка на фотоапарата и завъртете обектива в указаната със стрелка посока, докато се фиксира.
 3. Поставете превключвателя за режима на фокуса на обектива в позиция AF.

  • AF е съкращение за Autofocus (Автоматично фокусиране).
  • MF е съкращение за Manual Focus (ръчно фокусиране). Автофокусът няма да функционира.
  • За RF обективи без превключвател за режима на фокуса: чрез менюто на фотоапарата задайте настройка [AF/Автоматичен фокус] или [MF/Ръчен фокус] за [Autofocus: Focus mode/Autofocus: Режим на фокуса].
 4. Свалете предната капачка на обектива.

Демонтиране на обектива

 • Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на обектива и завъртете обектива в указаната със стрелка посока.

  • Въртете обектива, докато спре, и след това го свалете.
  • Поставете капачките на сваления обектив.