Преди да изхвърлите този продукт

Внимание

  • ИЗХВЪРЛЯЙТЕ УПОТРЕБЕНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО МЕСТНИТЕ РАЗПОРЕДБИ.

Забележка

  • За демонтирането на винтовете се препоръчва използване на кръстата отвертка за винтове тип M1.4.
  1. Изключете фотоапарата.

  2. Вкарайте върха на малка обикновена отвертка в процепа на капака на обектива и отлепете капака навън, за да го извадите.

  3. Отворете капака на гнездото за картата/порта, завъртете го на 90° и го извадете.

  4. Отвинтете петте винта.

  5. Отстранете кожуха на фотоапарата, както е показано.

  6. Наклонете фотоапарата, както е показано, и извадете батерията.