Пестене на енергия

Можете да задавате времето, след което фотоапаратът и визьорът се изключват автоматично ([Auto power off/Авт. изключване на захранването] и [Viewfinder off/Изключване визьор]).

  1. Изберете [Set-up: Power saving/Set-up: Пестене на енергия].

  2. Изберете елемент.

Забележка

  • За да пестите заряда на батерията, е препоръчително да изберете за [Auto power off/Авт. изключване на захранването] настройка 15 s.
  • Натискането на кой да е бутон, преди интервалът на [Viewfinder off/Изключване визьор] да е изтекъл, нулира таймера.
  • Настройките за пестене на енергия не се прилагат по време на снимане, възпроизвеждане на видео или безжична комуникация.