Инициализиране на настройките за безжична връзка

Всички настройки на мрежовите функции могат да бъдат инициализирани. Това може да предотврати изтичане на информация в случай, че предоставите за ползване или продадете фотоапарата.

  1. Изберете [Wireless communication: Clear wireless settings/Wireless communication: Инициализиране на настройките за безжична връзка].

  2. Изберете [OK].

Внимание

  • Ако сте сдвоили фотоапарата със смартфон, в екрана с Bluetooth настройки на смартфона изтрийте информацията за връзката на фотоапарата, чиито настройки за безжична комуникация сте инициализирали.