Непрекъснат AF

Тази функция поддържа обектите постоянно на фокус.

  1. Изберете [Shooting: Continuous AF/Shooting: Непрекъснат AF].

  2. Изберете [Enable/Разрешено].

Внимание

  • При настройка [Enable/Разрешено] фотоапаратът консумира повече енергия от батерията, защото обективът се задвижва непрекъснато.