Работа с менюто и настройки

Екран на менюто

 1. (1) Основни панели
 2. (2) Елементи от менюто
 3. (3) Shooting: Снимане
 4. (4) Playback: Възпроизвеждане
 1. (5) Wireless communication: Безжична комуникация
 2. (6) Set-up: Настройки
 3. (7) Настройки от менюто

Процедура за задаване на настройки

 1. Отворете екрана на менюто.

  • Натиснете MENU, за да изведете екрана на менюто.
 2. Изберете елемент.

  • Натиснете бутона Shutter или Movie recording, за да изберете елемент, и след това натиснете SET.
 3. Изберете опция.

  • Натиснете бутона Shutter или Movie recording, за да изберете опция.
  • Текущата настройка се извежда в синьо.
 4. Задайте опция.

  • Натиснете SET, за да зададете.
 5. Затворете екрана за настройване.

  • Натиснете бутона MENU.

Забележка

 • Описанията на функциите от менюто по-нататък в това ръководство предполагат, че първо сте натиснали бутона MENU, за да отворите менюто.
 • За да отмените операцията, натиснете бутона MENU.