Помощ

Когато [INFO Help/INFO Помощ] е показано на екрана, можете да изведете на екрана обяснение за функцията чрез натискане на бутона INFO. Натиснете бутона отново, за да затворите екрана "Помощ". За да превъртите екрана, когато отдясно е изведен плъзгач (1), завъртете селектора Quick control dial.

  • Пример: [Custom Functions: Bracketing auto cancel/Custom Functions: Автоматична отмяна на клина]

    INFO
  • Пример: [Set-up: Multi function lock/Set-up: Заключване на функции]

    INFO

Промяна на размера на шрифта за функцията "Помощ"

  1. Изберете [Set-up: Help text size/Set-up: Размер на шрифта за функцията „Помощ“].

  2. Изберете опция.