Свързване към безжично дистанционно управление

Тази фотоапарат може да бъде свързан и към безжично дистанционно управление BR-E1 (продава се отделно, ) чрез Bluetooth за снимане с дистанционно управление.

 1. Изберете [Wireless features: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless features: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

 2. Изберете [Connecting to a Wireless Remote ControlConnect to Wireless Remote/Connecting to a Wireless Remote ControlСвързване към безжично дистанционно управление].

 3. Изберете [Add a device to connect to/Добавяне на устройство за свързване].

 4. Сдвоете устройствата.

  • Когато се появи екранът [Pairing/Сдвояване], натиснете и задръжте бутоните W и T на BR-E1 едновременно за повече от 3 секунди.
  • След като се изведе съобщение, че фотоапаратът е сдвоен с BR-E1, натиснете бутона Quick Control/Set.
 5. Конфигурирайте фотоапарата за дистанционно снимане.

  • При заснемане на снимки изберете [10-sec. self-timer/remote control] или [2-sec. self-timer/remote control] за метод на снимане ().
  • При запис на видео задайте за [Shooting: Remote control/Shooting: Дистанционно управление] настройка [Enable/Разрешено].
  • Начинът на работа след сдвояването е обяснен в ръководството за използване на BR-E1.

Внимание

 • Bluetooth връзките консумират енергия от батерията дори след активирането на функцията за автоматично изключване на фотоапарата.

Забележка

 • Ако няма да използвате функцията Bluetooth, е препоръчително да зададете за [Bluetooth settings/Настройки за Bluetooth] настройка [Disable/Забранено] ().

Отмяна на сдвояването

Преди да сдвоите фотоапарата с друго дистанционно управление BR-E1, изтрийте информацията за текущо сдвоеното дистанционно управление.

 1. Изберете [Wireless features: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless features: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

 2. Изберете [Connecting to a Wireless Remote ControlConnect to Wireless Remote/Connecting to a Wireless Remote ControlСвързване към безжично дистанционно управление].

 3. Изберете [Delete connection information/Изтриване на информацията за връзка].

 4. Изберете [OK].