Самоснимачка за видео

Записът на видео може да бъде стартиран чрез самоснимачката.

  1. Изберете [Shooting: Movie self-timer/Shooting: Самоснимачка за видео].

  2. Изберете опция.

  3. Запишете видеото.

    • След като натиснете бутона за запис на видео или докоснете [Movie recording], фотоапаратът показва брояч на секундите преди стартирането на записа и възпроизвежда звуков сигнал.

Забележка

  • За да отмените самоснимачката, докоснете екрана или натиснете бутона Quick Control/Set.