Auto Lighting Optimizer (автоматично оптимизиране на осветеността)

Яркостта и контрастът могат да бъдат коригирани автоматично, ако снимките изглеждат тъмни или контрастът е твърде нисък или висок.

  1. Изберете [Shooting: Auto Lighting Optimizer/Shooting: Автоматично оптимизиране на осветеността].

  2. Задайте опция за корекция.

Внимание

  • Шумът може да се увеличи и действителната резолюция може да се промени при някои условия на снимане.
  • Ако ефектът от функцията Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността) е твърде забележим и яркостта на изображението е различна от желаната, задайте [Low/Ниско] или [Disable/Забранено].
  • Ако е зададена настройка, различна от [Disable/Забранено], и използвате компенсация на експонацията или компенсация на експонацията на светкавицата, за да постигнете по-тъмна експонация, изображението все пак може да се получи ярко. Ако желаете да постигнете по-тъмна експонация, първо задайте настройка [Disable/Забранено].

Забележка

  • За да разрешите задаването на функцията [Shooting: Auto Lighting Optimizer/Shooting: Автоматично оптимизиране на осветеността] дори в режимите Manual exposure и Bulb, натиснете бутона INFO на стъпка 2, за да премахнете символа [Check] за [Disabled in M or B modes/Забранено в режими M или B].