Настройки на потребителски функции

Можете да персонализирате функциите на фотоапарата в панела [Custom Functions], за да отговарят на вашите предпочитания за снимане. Всички настройки, които са различни от фабричните, ще бъдат оцветени в синьо.

C.Fn1

Exposure level increments/Стъпка при задаване на ниво на експонацията

Задава 1/2 стъпка за настройване на скорост на затвора, отвор на диафрагмата, компенсация на експонацията, автоматичен клин на експонацията, компенсация на експонацията на светкавицата и др.

 • 1/3: 1/3-stop/1/3-стъпка

 • 1/2: 1/2-stop/1/2-стъпка

Забележка

 • Показанието при настройка [1/2-stop/1/2-стъпка] е показано по-долу.

ISO speed setting increments/Стъпка при задаване на ISO чувствителност

Можете да промените стъпката при ръчно задаване на ISO светлочувствителност на цяла стъпка.

 • 1/3: 1/3-stop/1/3-стъпка
 • 1/1: 1-stop/1 стъпка

Забележка

 • Дори при настройка [1-stop/1 стъпка], ако е зададен режим ISO Авто, ISO светлочувствителността ще се задава автоматично през 1/3 стъпка.

Speed from metering/ISO Auto/Светлочувствителност от меренето/ISO Авто

Можете да зададете състоянието на ISO чувствителността, след като таймерът за показания изтече, в случаите, когато при активирана функция ISO Авто в режим Program AE/Shutter-priority AE/Aperture-priority AE/Manual exposure/Bulb фотоапаратът е настроил ISO чувствителността по време на меренето на експонацията или докато е бил активен таймерът за показания.

 • Restore Auto after metering: Restore Auto after metering/Restore Auto after metering: Възстанови авт. настр. след мерене
 • Retain speed after metering: Retain speed after metering/Retain speed after metering: Запази чувствителността след мерене

Bracketing auto cancel/Автоматична отмяна на клина

Можете да зададете отмяна на AEB клина и клина на баланса на бялото, когато превключвателят на захранването е поставен в позиция Power off.

 • ON: Enable/Разрешено
 • OFF: Disable/Забранено

Bracketing sequence/Последователност на клина

Последователността на заснемане за Автоматичен клин на експонацията и за Клин на баланса на бялото може да бъде променена.

 • 0−+: 0, -, +/0, -, +
 • −0+: -, 0, +/-, 0, +
 • −: +, 0, -/+, 0, -
AEB Клин на баланса на бялото
B/A отместване M/G отместване
0: Стандартна експонация 0: Стандартен баланс на бялото 0: Стандартен баланс на бялото
−: Недоекспониране −: Отместване към синьо −: Отместване към пурпурно
+: Преекспониране +: Отместване към кехлибарено +: Отместване към зелено

Number of bracketed shots/Брой снимки от клина

Броят на снимките, заснети с автоматичен клин на експонацията и клин на баланса на бялото, може да бъде променен.

Когато за [Bracketing sequence/Последователност на клина] е зададена настройка [0, -, +/0, -, +], изображенията от клина ще бъдат заснети, както е показано в таблицата по-долу.

 • 3: 3 shots/3 снимки
 • 2: 2 shots/2 снимки
 • 5: 5 shots/5 снимки
 • 7: 7 shots/7 снимки
(през 1 стъпка)
1-а снимка 2-а снимка 3-а снимка 4-а снимка 5-а снимка 6-а снимка 7-а снимка
3: 3 shots/3 снимки Стандартна (0) –1 +1
2: 2 shots/2 снимки Стандартна (0) ±1
5: 5 shots/5 снимки Стандартна (0) -2 –1 +1 +2
7: 7 shots/7 снимки Стандартна (0) -3 -2 –1 +1 +2 +3

Забележка

 • Ако е зададена настройка [2 shots/2 снимки], можете да изберете + или -, когато определяте диапазона на AEB. При зададен клин на баланса на бялото, втората снимка ще бъде с настройка, отместена в негативна посока по оста B/A или M/G.

Safety shift/Защитна корекция на програмата

Ако яркостта на обекта се променя и не може да бъде постигната стандартна експонация чрез функцията за автоматичната експонация, фотоапаратът ще промени ръчно зададената настройка, за да постигне стандартна експонация. [Shutter speed/Aperture/Скорост на затвора/Отвор на диафрагмата] се отнася за режим Shutter-priority AE или Aperture-priority AE. [ISO speed/ISO светлочувствителност] се отнася за режим Program AE, Shutter-priority AE или Aperture-priority AE.

 • OFF: Disable/Забранено
 • Tv/Av: Shutter speed/Aperture/Скорост на затвора/Отвор на диафрагмата
 • ISO: ISO speed/ISO светлочувствителност

Забележка

 • Защитната корекция на програмата игнорира всички промени на фабричните настройки на [ISO speed range/Диапазон за ISO чувствителност] или [Min. shutter spd./Mин. скорост на затвора] в [Shooting: StillsISO speed settings/Shooting: StillsНастройки за ISO светлочувствителност], ако фотоапаратът не може да постигне стандартна експонация.
 • Минималната и максималната ISO светлочувствителност за функцията за защитна корекция на програмата се определя чрез настройката [Auto range/Диапазон за автоматични настройки] (). Но ако ръчно зададените стойности за ISO светлочувствителност надвишават настройката за [Auto range/Диапазон за автоматични настройки], диапазонът на функцията за защитна корекция на програмата ще се разшири нагоре или надолу до ръчно зададените стойности за ISO светлочувствителност.
 • Функцията за защитна корекция на програмата ще се задейства при необходимост дори когато се използва светкавица.

C.Fn2

Same expo. for new aperture/Същата експонация за нов отвор на диафрагмата

Максималният отвор на диафрагмата може да се намали (най-малкото f-число може да се увеличи) в режим Manual exposure (снимане с ръчни настройки) при ръчно зададена ISO чувствителност (с изключение на настройка ISO Авто), ако (1). Смените обектива, (2). Монтирате удължител за обектив или (3). Използвате вариообектив с променлив максимален отвор на диафрагмата. Тази функция предотвратява съответното недоекспониране, като автоматично коригира ISO чувствителността или скоростта на затвора (Tv стойността), за да запази експонацията, постигната преди извършването на (1), (2), или (3).

Чрез [ISO speed/Shutter speed/ISO чувствителност/Скорост на затвора] ISO светлочувствителността ще се настройва автоматично в диапазона на ISO светлочувствителността. Ако експонацията не може да се запази същата чрез регулиране на ISO светлочувствителността, скоростта на затвора (Tv стойността) се регулира автоматично.

 • OFF: Disable/Забранено
 • ISO: ISO speed/ISO светлочувствителност
 • ISO/Tv: ISO speed/Shutter speed/ISO чувствителност/Скорост на затвора
 • Tv: Shutter speed/Скорост на затвора

Внимание

 • Не реагира на промените в ефективния отвор на диафрагмата вследствие на промени в увеличението, когато се използват макро обективи.
 • Не може да запази експонацията, постигната преди извършването на (1), (2) или (3), ако е зададена настройка [ISO speed/ISO светлочувствителност] и експонацията не може да се запази същата при стойности в диапазона [ISO speed range/Диапазон за ISO чувствителност].
 • Не може да запази експонацията, постигната преди извършването на (1), (2) или (3), ако е зададена настройка [Shutter speed/Скорост на затвора] и експонацията не може да се запази същата при стойности в диапазона [Custom Functions: Set shutter speed range/Custom Functions: Задаване диапазон за скорост на затвора].
 • Скоростта на затвора е ограничена до 1/8000, когато [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора] е с настройка [Electronic/Електронен] и [Same expo. for new aperture/Същата експонация за нов отвор на диафрагмата] е с настройка [Shutter speed/Скорост на затвора] или [ISO speed/Shutter speed/ISO чувствителност/Скорост на затвора].

Забележка

 • Също реагира на промени в най-голямото f/число (минимален отвор на диафрагмата).
 • Първоначалната настройка за експонация се възстановява, ако извършите (1), (2) или (3) при зададена настройка [ISO speed/ISO светлочувствителност], [ISO speed/Shutter speed/ISO чувствителност/Скорост на затвора] или [Shutter speed/Скорост на затвора], и след това, без да променяте ISO чувствителността, скоростта на затвора или отвора на диафрагмата, върнете фотоапарата в първоначалното му състояние от преди извършването на (1), (2) или (3).
 • Скоростта на затвора може да се промени, за да се запази експонацията, ако ISO чувствителността се увеличи до разширена стойност за ISO чувствителност, когато е зададена настройка [ISO speed/ISO светлочувствителност].

AE lock meter. mode after focus/AE фиксиране след постигане на фокус

За всеки режим на измерване на осветеността можете да зададете дали да се фиксира експонацията (AE фиксиране) след фокусиране на обекта в режим "AF при единичен кадър". Експонацията ще бъде фиксирана, докато държите спусъка натиснат наполовина. Изберете режими за измерване за AE фиксиране и добавете отметка [Check]. Изберете [OK/OK], за да запаметите настройката.

Set shutter speed range/Задаване диапазон за скорост на затвора

Можете да зададете диапазон на скоростта на затвора за всяка опция на [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора]. В режим Flexible-priority AE, Shutter-priority AE или Manual exposure можете да избирате ръчно скоростта на затвора в зададения диапазон. В режими Program AE и Aperture-priority AE или в режим Flexible-priority AE с настройка за скорост на затвора [AUTO], скоростта на затвора се избира автоматично в рамките на зададения диапазон (освен при запис на видео). Изберете [OK/OK], за да запаметите настройката.

 • Mech shutter/elec 1st-curtain/Мех. затвор/елек. 1-ва преграда

  • Lowest speed/Най-ниска скорост: Може да се зададе в диапазона 30 s –1/4000 s.
  • Highest speed/Най-висока скорост: Може да се зададе в диапазона 1/8000 s –15 s.
 • Electronic/Електронен

  • Lowest speed/Най-ниска скорост: Може да се зададе в диапазона 30 s –1/8000 s.
  • Highest speed/Най-висока скорост: Може да се зададе в диапазона 1/16000 s –15 s.

Set aperture range/Задаване диапазон за отвор на диафрагмата

Можете да зададете диапазон за отвора на диафрагмата. В режим Flexible-priority AE, Aperture-priority AE, Manual exposure или Bulb можете да избирате ръчно отвора на диафрагмата в зададения диапазон. В режими Program AE и Shutter-priority AE или в режим Flexible-priority AE с настройка за отвор на диафрагмата [AUTO], отворът на диафрагмата се избира автоматично в рамките на зададения диапазон. Изберете [OK/OK], за да запаметите настройката.

 • Max. aperture/Макс. отвор на диафрагмата

  Може да се зададе в диапазона f/1.0 – f/64.

 • Min. aperture/Мин. отвор на диафрагмата

  Може да се зададе в диапазона f/91 – f/1.4.

Забележка

 • Достъпният диапазон за отвор на диафрагмата се различава в зависимост от минималния и максималния отвор на диафрагмата на обектива.

C.Fn3

Main DialQuick Control Dial direction to set Tv/Av/Main DialQuick Control Dial посока за настройване на Tv/Av

Посоките на въртене на селектора при задаване на скорост на затвора и отвор на диафрагмата могат да бъдат разменени.

Разменя посоките на въртене на селекторите Main dial и Quick control dial в режим на снимане Manual exposure и само на селектора Main dial в други режими на снимане. Посоката на въртене на селектора Quick control dial в режим Manual exposure ще бъде еднаква с посоката на въртене за задаване на компенсация на експонацията в режими Program AE, Shutter-priority AE и Aperture-priority AE.

 • Normal: Normal/Normal: Нормално
 • Reverse direction: Reverse direction/Reverse direction: Противоположна посока

direction to set Tv/Av/ посока за настройване на Tv/Av

Посоките на въртене на контролния пръстен на RF обектива и адаптера за обектив при задаване на скорост на затвора и отвор на диафрагмата могат да бъдат разменени.

 • Normal: Normal/Normal: Нормално
 • Reverse direction: Reverse direction/Reverse direction: Противоположна посока

Switch Main Dial/Quick Control Dial when shooting/Превключване на Main Dial/Quick Control Dial при снимане

Функциите, присъединени към главния селектор и селектора за бърз контрол, могат да бъдат разменени.

 • OFF: Disable/Забранено
 • ON: Enable/Разрешено

Customize buttons/Персонализиране на бутоните

Можете да присъедините често използвани функции към бутоните на фотоапарата, които са ви най-удобни за използване. Към един и същи бутон могат да бъдат присъединени различни функции за използване в режим на заснемане на снимки и режим на запис на видео.

 1. Изберете [Custom Functions: Customize buttons/Custom Functions: Персонализиране на бутоните].

 2. Изберете бутон или селектор на фотоапарата.

 3. Изберете функция за присъединяване.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да я зададете.
  • Можете да конфигурирате допълнителни настройки за функциите с изведен символ [INFODetail set./INFOНастройки на детайли] в долната лява част на екрана, като натиснете бутона INFO.

Забележка

 • Настройките [Custom Functions: Customize buttons/Custom Functions: Персонализиране на бутоните] не се инициализират дори ако сте избрали [Custom Functions: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Custom Functions: Инициализиране на всички потребителски функции (C.Fn)]. За да инициализирате настройките, изберете [Custom Functions: Clear customized settings/Custom Functions: Инициализиране на персонализираните настройки].

Функции, достъпни за персонализиране

AF

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Shutter button half-press Movie button AF-ON AE lock button AF point button Depth-of-field preview button Lens button ISO button Multifunction button SET button Up key Down key Left key Right key Multi-controller
Metering and AF start: Metering and AF start/Metering and AF start: Измерване и стартиране на AF
- - - - - - - - - -
AF stop: AF stop/AF stop: AF стоп
- - - - - - - -
AF point selection: AF point selection/AF point selection: Избор на AF точка
- -
Direct AF point selection: Direct AF point selection/Direct AF point selection: Директен избор на AF точка
- - - - - - - - - -
Set AF point to center: Set AF point to center/Set AF point to center: Позициониране на AF точката в центъра
- -
Start or stop tracking: Start/stop tracking/Start or stop tracking: Старт/стоп проследяване
- ●*4 -
Switch to registered AF function: Switch to registered AF func./Switch to registered AF function: Превключване към запаметена AF функция*1
- - - - - - - - - - -
Direct AF area selection: Direct AF area selection/Direct AF area selection: Директен избор на AF зона*1
- -
One-Shot AF/Servo AF: One-Shot AF Select Servo AF/One-Shot AF/Servo AF: AF при единичен кадър Select Следящ AF*1
- -
Eye Detection AF: Eye Detection AF/Eye Detection AF: AF с разпознаване на очи*1
- - - - - - - - - - -
Eye Detection: Eye detection/Eye Detection: Разпознаване на очи
- -
Peaking: Peaking/Peaking: Подчертаване на контури
- -
Focus Guide: Focus guide/Focus Guide: Ориентир за фокуса
- -
Drive modes: Drive mode/Drive modes: Метод на снимане*1
- -

1: Не може да се присъедини като функция за използване при запис на видео.

4: Фабрична настройка при запис на видео.

Експонация

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Shutter button half-press Movie button AF-ON AE lock button AF point button Depth-of-field preview button Lens button ISO button Multifunction button SET button Up key Down key Left key Right key Multi-controller
Metering start: Metering start/Metering start: Стартиране на меренето
- - - - - - - - - - - - - -
AE lock: AE lock/AE lock: AE фиксиране
- - - - - - - -
AE lock (hold): AE lock (hold)/AE lock (hold): AE фиксиране (задържане)
- ●*4 - - - - - - -
AE lock, AF stop: AE lock, AF stop/AE lock, AF stop: AE фиксиране, AF стоп
- - - - - - - -
AE lock (while button pressed): AE lock (while button pressed)/AE lock (while button pressed): AE фиксиране (докато е натиснат бутона)*1
- - - - - - - - - - - - - -
AE lock/FE lock: AE lock/FE lock/AE lock/FE lock: AE фиксиране/FE фиксиране*1
- ●*3 - - - - - - -
Release AE Lock: Release AE Lock/Release AE Lock: Освобождаване на AE фиксиране
- - - - - - - -
Exposure compensation (hold button, turn Main dial): Expo comp (hold btn, turn Main Dial)/Exposure compensation (hold button, turn Main dial): Компенсация на експонацията (задържане бутон, завъртане Main Dial)
- - - - - - - - - -
ISO: ISO speed/ISO: ISO чувствителност
- -
Set ISO speed (hold button, turn Main dial): Set ISO speed(hold btn,turnMain Dial)/Set ISO speed (hold button, turn Main dial): Задаване на ISO чувствителност (задърж. бутон, завъртанеMain Dial)
- - - - - - - - - -
Flash: Flash firing/Flash: Задействане на светкавицата*1
- -
FE lock: FE lock/FE lock: FE фиксиране*1
- - - - - - - -

1: Не може да се присъедини като функция за използване при запис на видео.

3: Фабрична настройка при заснемане на снимки.

4: Фабрична настройка при запис на видео.

Изображение

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Shutter button half-press Movie button AF-ON AE lock button AF point button Depth-of-field preview button Lens button ISO button Multifunction button SET button Up key Down key Left key Right key Multi-controller
Image quality: Image quality/Image quality: Качество на изображението*1
- -
One-touch image quality setting: One-touch image quality setting/One-touch image quality setting: Качество на изображението с едно натискане на бутон*1
- -
One-touch image quality (hold): One-touch image quality (hold)/One-touch image quality (hold): Качество на изображението с едно натискане на бутон (задържане)*1
- -
Still Image Aspect Ratio: Still img aspect ratio/Still Image Aspect Ratio: Съотношение на изображението за снимки*1
- -
Auto Lighting Optimizer: Auto Lighting Optimizer/Auto Lighting Optimizer: Автоматично оптимизиране на осветеността
- -
White Balance: White balance/White Balance: Баланс на бялото
- -
Picture Style selection: Picture Style/Picture Style selection: Стил на снимката
- -
Auto level: Stills Auto level/Auto level: Stills Автоматично нивелиране*1
- -
RAW burst: RAW burst mode/RAW burst: RAW серия от снимки*1
- -
Protect: Protect/Protect: Защита
- - - - - - - -
Rating: Rating/Rating: Категоризация
- - - - - - - -
Record function and card/folder select: Record func+card/folder sel./Record function and card/folder select: Функция за запис+избор на карта/папка
- -

1: Не може да се присъедини като функция за използване при запис на видео.

Видео

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Shutter button half-press Movie button AF-ON AE lock button AF point button Depth-of-field preview button Lens button ISO button Multifunction button SET button Up key Down key Left key Right key Multi-controller
Zebra: Zebra/Zebra: Зебра*2
- - -
Movie recording: Movie recording/Movie recording: Запис на видео
- - - - - - -
Pause Movie Servo AF: Pause Movie Servo AF/Pause Movie Servo AF: Пауза на „Следящ AF за видео“
- -
Digital Zoom: Digital zoom/Digital Zoom: Цифрово увеличаване*2
- - -
Auto level: Movie Auto level/Auto level: Movie Автоматично нивелиране
- - -

2: Не може да се присъедини като функция за използване при заснемане на снимки.

Операция

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Shutter button half-press Movie button AF-ON AE lock button AF point button Depth-of-field preview button Lens button ISO button Multifunction button SET button Up key Down key Left key Right key Multi-controller
Flash Function Settings: Flash function settings/Flash Function Settings: Настройки на светкавицата*1
- -
Dial function settings: Dial function settings/Dial function settings: Настройки на функцията на селекторите
- -
Depth-of-field preview: Depth-of-field preview/Depth-of-field preview: Преглед на дълбочината на рязкост*1
- - ●*3 - - - - - -
Reset selected item in Fv mode: Reset selected item in Fv mode/Reset selected item in Fv mode: Нулиране на избрания елемент в режим Fv*1
- ●*3 ●*3 -
Reset Tv/Av/exposure/ISO in Fv mode: Reset Tv/Av//ISO in Fv mode/Reset Tv/Av/exposure/ISO in Fv mode: Нулиране на Tv/Av//ISO в режим Fv*1
- ●*3 ●*3 -
Quick Control screen: Quick Control screen/Quick Control screen: Екран за бърз контрол*1
- -
Magnify or reduce: Magnify/Reduce/Magnify or reduce: Увеличаване/намаляване
- -
Image Playback: Image replay/Image Playback: Възпроизвеждане на изображение
- -
Magnify images during playback: Magnify images during playback/Magnify images during playback: Увеличаване на изображения по време на възпроизвеждане
- -
Register/recall shooting function: Register/recall shooting func/Register/recall shooting function: Запаметяване/извикване на функция за снимане*1
- - - - - - - - - - -
Menu display: Menu display/Menu display: Извеждане на менюто
- -
Touch Shutter: Enable: Touch Shutter/Touch Shutter: Enable: Спусък с докосване*1
- -
Create folder: Create folder/Create folder: Създаване на папка*1
- -
Optical Viewfinder Simulation: OVF sim. view assist/Optical Viewfinder Simulation: Симулация на оптичен визьор*1
- -
Maximize screen brightness (temporary): Maximize screen brightness (temp)/Maximize screen brightness (temporary): Максимална яркост на екрана (временно)
- -
Power off: Power off/Power off: Изключено захранване
- - - - - - -
Screen off: Screen off/Screen off: Изключен дисплей
- -
Silent Shutter Function: Silent shutter function/Silent Shutter Function: Снимане с безшумен затвор*1
- -
Switch focus/control ring: Switch focus/control ring/Switch focus/control ring: Превключване пръстен за фокусиране/управление
- -
Switch between viewfinder/screen: Switch between VF/screen/Switch between viewfinder/screen: Превключване между визьор/екран
- -
Wireless features: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless features: Wi-Fi/Bluetooth връзка
- -
No function (disabled): No function (disabled)/No function (disabled): Без функция (забранено)
- ●*4 ●*4 ●*4 ●*4

1: Не може да се присъедини като функция за използване при запис на видео.

3: Фабрична настройка при заснемане на снимки.

4: Фабрична настройка при запис на видео.

Забележка

 • [Lens button]: Бутон „AF Stop/AF стоп“ или „Lens Function/Функция на обектива“ на супертелеобективи с Image Stabilizer (стабилизатор на образа).

Customize dials/Персонализиране на селекторите

Често използвани функции могат да бъдат присъединени към селекторите Main dial, Quick control dial и Control ring.

 1. Изберете [Custom Functions: Customize dials/Custom Functions: Персонализиране на селекторите].

 2. Изберете бутон или селектор на фотоапарата.

 3. Изберете функция за присъединяване.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да я зададете.

Забележка

 • Настройките [Custom Functions: Customize dials/Custom Functions: Персонализиране на селекторите] не се инициализират дори ако сте избрали [Custom Functions: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Custom Functions: Инициализиране на всички потребителски функции (C.Fn)]. За да инициализирате настройките, изберете [Custom Functions: Clear customized settings/Custom Functions: Инициализиране на персонализираните настройки].
 • Ако за [Custom Functions: Switch Main Dial/Quick Control Dial when shooting/Custom Functions: Превключване на Main Dial/Quick Control Dial при снимане] е зададена настройка [Enable/Разрешено], функциите, които можете да присъедините, се променят.

Функции, налични за присъединяване към селектори

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Функция Main dial Quick control dial Control ring
Select AF area Select AF area/Избор на AF зона
AF area (hold metering button) AF area (hold metering button)/AF зона (задържане на бутона за мерене)
Change shutter speed Change shutter speed/Промяна на скоростта на затвора
Change aperture value Change aperture value/Промяна на отвора на диафрагмата
Exposure compensation Exposure compensation/Компенсация на експонацията
ISO Set ISO speed/Задаване на ISO
Change shutter speed (while pressing metering button) Change shutter spd. (hold meter. btn)/Промяна скорост на затвора (задържане на бутона за мерене)
Change aperture value (while pressing metering button) Change aperture (hold meter. btn)/Промяна отвор на диафрагмата (задържане на бутона за мерене)
Exposure compensation (hold button, turn Main dial) Exposure comp. (hold meter. btn)/Компенсация на експонацията (задържане на бутона за мерене)
Set ISO speed (hold button, turn Main dial) Set ISO speed (hold meter. btn)/Задаване на ISO чувствителност (задържане на бутона за мерене)
Flash exposure compensation (while pressing metering button) Flash exp comp (hold meter.btn)/Компенс. експ. на светкавицата (задържане на бутона за мерене)
Shutter speed setting in M mode Shutter speed setting in M mode/Настройка за скорост на затвора в режим M
Aperture value setting in M mode Aperture setting in M mode/Настройка за отвор на диафрагмата в режим M
White balance selection White balance selection/Избор на баланс на бялото
Select color temperature Select color temperature/Избор на цветова температура
Picture Style selection Picture Style/Стил на снимката
Select WB (while pressing metering button) Select WB (hold meter. btn)/Избор на WB (задържане на бутона за мерене)
Color temperature (while pressing metering button) Color temp. (hold meter. btn)/Цветова температура (задържане на бутона за мерене)
Select Picture Style (while pressing metering button) Select Picture style (hold meter. btn)/Избор на Picture style (задържане на бутона за мерене)
No function (disabled) No function (disabled)/Без функция (забранено)

Забележка

 • Control ring: Контролен пръстен на RF обективи и адаптери за обектив

Clear customized settings/Инициализиране на персонализираните настройки

 1. Изберете [Custom Functions: Clear customized settings/Custom Functions: Инициализиране на персонализираните настройки].

 2. Изберете [OK/OK].

  • Фабричните настройки на [Customize buttons/Персонализиране на бутоните] и [Customize dials/Персонализиране на селекторите] се възстановяват.

C.Fn4

Add cropping information/Добавяне на информация за изрязване

Добавянето на информация за изрязване показва вертикални линии за зададеното съотношение на изображението при снимане, така че можете да композирате снимки, сякаш снимате с фотоапарат със среден или голям формат на кадъра (6×6 cm, 4×5 in и др.).

Когато снимате, вместо да изрязва изображенията, запаметени в картата, фотоапаратът добавя информация за съотношение към изображенията с цел изрязване в Digital Photo Professional (софтуер за EOS).

Можете да прехвърлите изображенията в компютър и да използвате Digital Photo Professional за лесно изрязване на изображенията според съотношението, което сте задали при снимането.

 • OFF: Disable/Забранено
 • 6:6: Aspect ratio 6:6/Съотношение 6:6
 • 3:4: Aspect ratio 3:4/Съотношение 3:4
 • 4:5: Aspect ratio 4:5/Съотношение 4:5
 • 6:7: Aspect ratio 6:7/Съотношение 6:7
 • 5:6: Aspect ratio 10:12/Съотношение 10:12
 • 5:7: Aspect ratio 5:7/Съотношение 5:7

Внимание

 • Информация за изрязване се добавя само когато [Shooting: Still img aspect ratio/Shooting: Съотношение на изображението за снимки] е с настройка [3:2].
 • Изображенията в JPEG или HEIF формат не се съхраняват с изрязания размер, ако обработвате RAW изображения с информация за изрязване чрез фотоапарата (). В този случай RAW обработката съхранява JPEG или HEIF изображения с информация за изрязване.

Забележка

 • На екрана се показват вертикални линии, показващи зададеното съотношение на изображението.

Audio compression/Аудио компресия

Задава аудио компресия за запис на видео. Настройката [Disable/Забранено] осигурява по-високо качество на звука, отколкото при компресиране на звука, но размерите на файловете са по-големи.

 • ON: Enable/Разрешено
 • OFF: Disable/Забранено

Внимание

 • Редактирането на видеофайлове, записани с [Disable/Забранено], и след това съхраняването им с компресия също ще компресира аудиото.
 • Аудиото се компресира дори при избрана настройка [Disable/Забранено], когато [Movie rec. size/Резолюция на видеозаписа] е с настройка Full HD29.97 fpsIPB (Light) (NTSC) или Full HD25.00 fpsIPB (Light) (PAL).

Default Erase option/Опция за изтриване по подразбиране

Можете да зададете опцията по подразбиране в менюто за изтриване (), достъпно чрез натискане на бутона Erase по време на възпроизвеждане на изображения или преглед на изображение веднага след заснемане.

Ако сте задали опция, различна от [Cancel/Отмяна], можете да изтривате изображенията бързо чрез натискане на Quick Control/Set.

 • Cancel: [Cancel] selected/Cancel: [Отмяна] селектирано
 • Erase: [Erase] selected/Erase: [Изтриване] селектирано
 • RAW: [EraseRAW] selected/RAW: [ИзтриванеRAW] селектирано
 • J/H: [Erase non-RAW] selected/J/H: [Изтриване не-RAW] селектирано

Внимание

 • Внимавайте да не изтриете изображения случайно, когато е зададена опция, различна от [Cancel/Отмяна].

Release shutter w/o lens/Освобождаване на затвора без обектив

Можете да зададете дали е възможно да се заснемат снимки или видео без монтиран обектив.

 • OFF: Disable/Забранено
 • ON: Enable/Разрешено

Retract lens on power off/Прибиране на обектива при изключване

Можете да зададете настройка за автоматично прибиране на STM обективи със зъбен механизъм (например RF35mm F1.8 Macro IS STM) при поставяне на превключвателя на захранването в позиция Power off.

 • ON: Enable/Разрешено
 • OFF: Disable/Забранено

Внимание

 • Обективът няма да се прибере, независимо от зададената настройка за функцията за автоматично изключване.
 • Преди да свалите обектива, уверете се, че той е прибиран.

Забележка

 • Ако е зададена настройка [Enable/Разрешено], тази функция работи независимо от настройката на превключвателя за режима на фокуса (AF или MF) на обектива или фотоапарата.

C.Fn5

Clear all Custom Func. (C.Fn)/Инициализиране на всички потребителски функции (C.Fn)

Избирането на [Custom Functions: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Custom Functions: Инициализиране на всички потребителски функции (C.Fn)] инициализира настройките на всички потребителски функции с изключение на настройките [Customize buttons/Персонализиране на бутоните] и [Customize dials/Персонализиране на селекторите].

Забележка

 • За да инициализирате настройките, конфигурирани с [Custom Functions: Customize buttons/Custom Functions: Персонализиране на бутоните] и [Custom Functions: Customize dials/Custom Functions: Персонализиране на селекторите], изберете [Custom Functions: Clear customized settings/Custom Functions: Инициализиране на персонализираните настройки].