Почистване на сензора

Функцията за почистване на сензора на фотоапарата почиства предната част на заснемащия сензор.

Забележка

 • За да постигнете най-добър резултат, почиствайте сензора, когато фотоапаратът е поставен стабилно върху маса или друга равна повърхност.

Почистване веднага

 1. Изберете [Set-up: Sensor cleaning/Set-up: Почистване на сензора].

 2. Изберете [Clean nowClean now/Почистване веднагаClean now].

  • Изберете [OK/OK] в екрана за потвърждение.

Забележка

 • Дори ако повторите процедурата за почистване на сензора, резултатът няма да се подобри значително. Имайте предвид, че е възможно функцията [Clean nowClean now/Почистване веднагаClean now] да не бъде достъпна веднага след почистване.

Автоматично почистване

 1. Изберете [Auto cleaningClean now/Автоматично почистванеClean now].

 2. Изберете опция.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете опция, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.

Забележка

 • Когато е със зададена настройка [At pwr off/При изключване] или [Enable/Разрешено], сензорът се почиства, при изключване на дисплея, включително когато се изключва автоматично.

Ръчно почистване

Прахта, която не може да се отстрани чрез автоматичното почистване на сензора, може да бъде отстранена ръчно чрез продухваща помпа (достъпна в търговската мрежа) и др.

Винаги използвайте напълно заредена батерия.

Заснемащият сензор е изключително фин. Ако се налага директно почистване на сензора, свържете се със сервизен представител на Canon, за да направи това.

 1. Изберете [Clean manually/Ръчно почистване].

 2. Изберете [OK/OK].

 3. Свалете обектива и почистете сензора.

 4. Прекратете почистването.

  • Поставете превключвателя на захранването в позиция Power off.

Забележка

 • Препоръчително е да използвате адаптер за захранване от електрическата мрежа (продава се отделно).

Внимание

 • Докато почиствате сензора, не извършвайте никое от описаните по-долу действия. Ако захранването бъде прекъснато, затворът ще се затвори. Това може да доведе до увреждане на заснемащия сензор и преградите на затвора.

  • Поставяне на превключвателя на захранването в позиция Power off.
  • Изваждане или поставяне на батерията.
 • Повърхността на заснемащия сензор е изключително фина. Почистете внимателно сензора.
 • Използвайте обикновена продухваща помпа без четка. Четката може да надраска сензора.
 • Не вкарвайте върха на помпата през отвора за монтиране на обектива. Ако захранването се прекъсне, затворът ще се затвори и преградите на затвора може да се повредят.
 • Никога не използвайте въздух или газ под налягане за почистване на сензора. Въздухът под налягане може да повреди сензора, а газът от спрея може да замръзне върху него и да го надраска.
 • Ако батерията се изтощи, докато почиствате сензора, ще се възпроизведе предупредителен звуков сигнал. Прекратете почистването на сензора.
 • Ако някои от замърсяванията не могат да бъдат отстранени чрез продухващата помпа, ви препоръчваме да отнесете фотоапарата за почистване на сензора в сервизен център на Canon.