Пестене на енергия

Можете да задавате времето, след което екранът намалява яркостта си и след това се изключва, фотоапаратът се изключва автоматично и визьорът се изключва автоматично, след като фотоапаратът е бил оставен в покой (намаляване яркостта на дисплея, изключване на дисплея, автоматично изключване на фотоапарата и изключване на визьора).

  1. Изберете [Set-up: Power saving/Set-up: Пестене на енергия].

  2. Изберете опция.

Забележка

  • [Screen dimmer/Намалена яркост на дисплея] и [Screen off/Изключен дисплей] се прилагат, докато е изведен екранът за снимане. Тези настройки не се прилагат, докато е изведено менюто или докато се възпроизвеждат изображения.
  • Фотоапаратът се изключва, докато е изведено менюто или докато се възпроизвеждат изображения, когато изтече времето, зададено в [Screen dimmer/Намалена яркост на дисплея], [Screen off/Изключен дисплей] и [Auto power off/Автоматично изключване].
  • За да предпази екрана, фотоапаратът ще го изключи 30 min., след като екранът е намалил яркостта си (въпреки че фотоапаратът ще остане включен), дори когато за функциите [Screen off/Изключен дисплей] и [Auto power off/Автоматично изключване] сте задали настройка [Disable/Забранено].
  • [Viewfinder off/Изкл. визьор] се прилага също и докато екранът все още е включен. След изтичането на това време сензорът на визьора се деактивира.
  • Само [Viewfinder off/Изкл. визьор] се прилага в режим на използване на визьора. След изтичане на това време сензорът на визьора се деактивира и визьорът се изключва.
  • Изображенията на екрана се възпроизвеждат с по-ниска кадрова честота, след като яркостта на дисплея се е намалила автоматично по време на готовност за заснемане на снимки.