Настройки на функцията „AF с докосване и плъзгане“

Можете да премествате AF точката или рамката за "Зонов AF" чрез докосване или плъзгане с пръст по екрана, докато гледате през визьора.

AF с докосване и плъзгане

 1. Изберете [Shooting: Touch & drag AF settings/Shooting: Настройки на функцията „AF с докосване и плъзгане“].

 2. Изберете [Touch & drag AF/AF с докосване и плъзгане].

  • Изберете [Enable/Разрешено].

Метод за позициониране

Можете да зададете как се определя позицията чрез докосване или плъзгане.

 1. Задайте [Positioning method/Метод за позициониране].

  • Absolute/Абсолютно

   AF точката се премества в докоснатата или плъзната позиция на дисплея.

  • Relative/Относително

   AF точката се премества в посоката, в която плъзгате, на разстояние, съответстващо на дължината на плъзгането, независимо къде докосвате дисплея.

Активна зона за докосване

Можете да зададете зоната от екрана, използвана за операции с докосване и плъзгане.

 1. Изберете [Active touch area/Активна зона за докосване].

 2. Задайте зоната, която да реагира на докосване.

Забележка

 • Кръгла оранжева рамка [Round orange frame] се показва, когато докоснете екрана и за [Autofocus: AF area/Autofocus: AF зона] е зададена настройка [Whole area AF/AF в пълна зона]. След като вдигнете пръста си от позицията, в която да се премести AF точката, се показва рамка [Tracking subject] и този обект се проследява. За да отмените избора на обект, докоснете [Subject tracking release].