Персонализиране на операциите

Този раздел описва начините за персонализиране на работата на автоматичното фокусиране. Можете също да използвате комбинация от персонализирани настройки.

Превключване на AF зони чрез селектора за бърз контрол

Можете да превключвате AF зони чрез селектора за бърз контрол, докато гледате през визьора.

 1. В [Custom Functions: Customize dials/Custom Functions: Персонализиране на селекторите] изберете [Quick control dial].

 2. Изберете [Select AF area/Избор на AF зона].

  • Вече можете да превключвате AF зони чрез селектора Quick control dial.

Забележка

 • Преди да превключвате между Гъвкав зонов AF 1 до 3, е препоръчително да изберете предпочитан размер на рамката за „Зонов AF“ ().

Избиране на един обект измежду няколко чрез мултифункционалния контролер

Можете да изберете един човек от няколко, за да заключите рамката за проследяване към него.

Забележка

 • Преди да направите това, трябва да зададете някои други настройки, както е посочено по-долу.

  • [AF area/AF зона]: [Whole area AF/AF в пълна зона]
  • [Subject tracking/Проследяване на обекти]: [On/Вкл]
  • [Subject to detect/Обект за разпознаване]: [People/Хора]
  • [Eye detection/Разпознаване на очи]: [Enable/Разрешено]
 1. В [Custom Functions: Customize buttons/Custom Functions: Персонализиране на бутоните] задайте за [Multi-controller] настройка [Direct AF point selection/Директен избор на AF точка].

 2. Изберете [INFODetail set./INFOНастройки на детайли] и в [Direct sel. on Multi-controller press/Директен избор при натискане на Multi-controller], изберете [Start/stop tracking/Старт/стоп проследяване].

 3. Натиснете спусъка наполовина и след това го освободете.

  • Рамка за проследяване (AF point adjustment) се показва, ако са разпознати няколко обекта.
 4. Използвайте мултифункционалния контролер, за да изберете желания обект.

  • Натиснете мултифункционалния контролер в центъра или го натиснете наляво или надясно.

   Рамката за проследяване се променя на [Subject tracking adjustment] и се заключва към този обект за проследяване.

  • За да отмените заключеното проследяване, натиснете мултифункционалния контролер.

Регулиране на размера на рамката за „Зонов AF“

Можете да промените размера на рамките за „Зонов AF“, използвани за Гъвкав зонов AF 1 до 3.

 1. Натиснете бутона AF point selection, когато е изведен екранът за снимане.

 2. Натиснете бутона Multifunction.

 3. Натиснете бутона Multifunction и изберете за Гъвкав зонов AF 1, 2 или 3.

 4. Натиснете бутона AF point selection.

 5. Настройте размера на рамката за „Зонов AF“.

  • Завъртете селектора Main dial или Quick control dial, за да зададете размера на рамката за „Зонов AF“, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • За да възстановите фабричната настройка, натиснете бутона INFO.