Настройки на индикация „зебра“

За улеснение при настройване на експонацията преди или по време на запис на видео можете да изведете индикация тип "зебра" върху или около зони от изображението с определена яркост.

 1. Изберете [Shooting: Zebra settings/Shooting: Настройки на индикация „зебра“].

 2. Изберете [Zebra/Зебра].

  • Изберете [On/Вкл].
 3. Изберете [Zebra pattern/Индикация „зебра“].

  • [Zebra 1/Зебра 1]: Показва щриховка с наклон наляво около зоните със зададената яркост.
  • [Zebra 2/Зебра 2]: Показва щриховка с наклон надясно върху зоните с яркост, превишаваща с зададеното ниво.
  • [Zebra 1+2/Зебра 1+2]: Показва едновременно [Zebra 1/Зебра 1] и [Zebra 2/Зебра 2].

   Индикацията [Zebra 1/Зебра 1] получава предимство, когато зоните на индикациите [Zebra 1/Зебра 1] и [Zebra 2/Зебра 2] се припокриват.

 4. Задайте нивото.

  Zebra 1 level/Ниво на зебра 1

  Zebra 2 level/Ниво на зебра 2

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да зададете настройката.

Забележка

 • Максималната стойност на яркостта не достига 100%, когато е зададена настройка HDR-PQ. Имайте предвид, че максималната стойност на яркостта се различава в зависимост от настройките [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове] и [Shooting: Picture Style/Shooting: Стил на снимката].
 • Максималната стойност на яркостта не достига 100%, когато е избран формат Canon Log.
 • Препоръчва се предварително да проверите нивото на индикацията "зебра", когато задавате [Zebra pattern/Индикация „зебра“].