Видео от последователни кадри

Изображенията, заснети през зададен интервал от време, могат автоматично да се обединяват в 4K или Full HD видео от последователни кадри. Видеото от последователни кадри показва в ускорен вид промяната на обекта в рамките на определен период. Този метод е ефективен за наблюдение от фиксирана гледна точка на променящ се пейзаж, растящи растения, движението на небесни тела и др.

Видеото от последователни кадри се записва във формат MP4 със следното качество: 4K29.97 fpsALL-I (I-only) (NTSC)/4K25.00 fpsALL-I (I-only) (PAL) при 4K запис и Full HD29.97 fpsALL-I (I-only) (NTSC)/Full HD25.00 fpsALL-I (I-only) (PAL) при Full HD запис.

Имайте предвид, че кадровата честота се превключва автоматично в зависимост от настройката за [Set-up: Video system/Set-up: Телевизионен стандарт] ().

 1. Изберете [Shooting: Time-lapse movie/Shooting: Видео от последователни кадри].

 2. Изберете [Time-lapse/Видео от последователни кадри].

  • Изберете [Enable/Разрешено].
 3. Задайте [Interval/Интервал].

  • Изберете [Interval/Интервал].
  • Когато задавате стойност, проверете необходимото време [Movies] (1) и времето за възпроизвеждане [Playback] (2).
  • Изберете опция (часове : минути : секунди).
  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да изведете [Adjust].
  • Задайте стойност и след това натиснете бутона Quick Control/Set. (Отново се извежда [Select].)
  • Може да бъде зададена в диапазона [00:00:02] – [99:59:59]. (Интервал веднъж в секунда не е достъпен.)
  • Изберете [OK/OK], за да запаметите настройката.
 4. Задайте [No. of shots/Брой снимки].

  • Изберете [No. of shots/Брой снимки].
  • Когато задавате стойност, проверете необходимото време ([Movies]) и времето за възпроизвеждане ([Playback]).
  • Изберете цифрата.
  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да изведете [Adjust].
  • Задайте стойност и след това натиснете бутона Quick Control/Set. (Отново се извежда [Select].)
  • Може да бъде зададена в диапазона [0002]–[3600].
  • Проверете дали времето за възпроизвеждане ([Playback]) не е изведено в червено.
  • Изберете [OK/OK], за да запаметите настройката.
  • Времето за възпроизвеждане ([Playback]) се извежда в червено, когато в картата няма достатъчно свободно пространство за запаметяване на зададения брой изображения Въпреки че фотоапаратът може да да продължи да записва, записът ще спре, когато картата се запълни.
  • Времето за възпроизвеждане ([Playback]) се извежда в червено, ако настройката [No. of shots/Брой снимки] ще доведе до файл с размер над 4 GB за карта, която не е форматирана в exFAT (). Ако снимате в това състояние и размерът на файла достигне 4 GB, снимането на видео от последователни кадри ще се прекрати.

  Забележка

  • За информация за карти, които могат да записват видео от последователни кадри (изисквания към картата), вижте Изисквания към картата.
  • Ако за брой снимки зададете 3600, видеото от последователни кадри ще бъде с продължителност приблиз 2 min за NTSC и приблиз. 2 min 24 s за PAL.
 5. Изберете [Movie rec. size/Резолюция на видеозаписа].

  • 4K (3840×2160)

   Видеото ще бъде записано с 4K качество. Форматът на картината е 16:9. Наред с това, кадровата честота е 29,97 fps (29.97 fps) за NTSC и 25,00 fps (25.00 fps) за PAL, като видеото се записва във формат MP4 (MP4) с компресия ALL-I (ALL-I (I-only)).

  • Full HD (1920×1080)

   Видеото ще бъде записано с Full HD качество. Форматът на картината е 16:9. Наред с това, кадровата честота е 29,97 fps (29.97 fps) за NTSC и 25,00 fps (25.00 fps) за PAL, като видеото се записва във формат MP4 (MP4) с компресия ALL-I (ALL-I (I-only)).

 6. Задайте [Auto exposure/Автоматична експонация].

  • Fixed 1st frame/Фиксирана за 1-и кадър

   При заснемането на първия кадър се извършва мерене, за да се настрои автоматично експонацията за яркостта на сцената. Експонацията, зададена за първия кадър, ще бъде приложена също и за следващите кадри. Някои други настройки за снимане, зададени за първия кадър, също ще бъдат ще бъдат приложени и за следващите кадри.

  • Each frame/Всеки кадър

   Мерене се извършва също така и за всеки отделен кадър, за да се настрои автоматично експонацията за яркостта на сцената.. Имайте предвид, че функции, като например "Стил на снимката" и "Баланс на бялото", ще бъдат задавани автоматично за всеки кадър, когато са с настройка [Auto/Авто].

  Внимание

  • Големите промени в яркостта между отделните кадри може да попречат на фотоапарата да снима през зададения интервал, ако [Interval/Интервал] е с настройка под 3 s и [Auto exposure/Автоматична експонация] е с настройка [Each frame/Всеки кадър].
 7. Задайте [Screen auto off/Дисп. автоматично Изкл.].

  • Disable/Забранено

   Дори по време на снимане на видео от последователни кадри изображението ще се извежда на екрана. (Дисплеят се изключва само в момента на заснемането.) Имайте предвид, че дисплеят ще се изключи приблиз. 30 min след началото на снимането.

  • Enable/Разрешено

   Имайте предвид, че дисплеят ще се изключи приблиз. 10 s след началото на снимането.

  Внимание

  • Дори когато за [Screen auto off/Дисп. автоматично Изкл.] сте задали [Disable/Забранено], дисплеят ще се изключи по време на експонацията. Също така имайте предвид, че изображенията може да не се показват на екрана, ако интервалът между кадрите е твърде кратък.

  Забележка

  • Можете да натиснете бутона INFO, за да изключите или включите дисплея по време на снимане на видео от последователни кадри.
 8. Задайте [Beep per Time-lapse movie taken/Звуков сигнал на заснет Time-lapse movie].

  • Задайте настройка [0], за да забраните на фотоапарата да възпроизвежда звуков сигнал при всеки заснет кадър.
 9. Проверете настройките.

  • Time required/Необходимо време (1)

   Показва времето, необходимо за заснемане на зададения брой снимки през зададения интервал. Ако времето надвишава 24 часа, се извежда "*** days".

  • Playback time/Време за възпроизвеждане (2)

   Показва продължителността на записа (времето, необходимо за възпроизвеждане на видеото) при създаване на видео от последователни кадри във формат 4K или Full HD от снимките, заснети през зададен интервал.

 10. Затворете менюто.

  • Натиснете бутона MENU, за да затворите екрана на менюто.
 11. Прочетете съобщението.

  • Прочетете съобщението и изберете [OK/OK].
 12. Заснемете пробен кадър.

  • Натиснете бутона INFO и отново проверете на екрана настройките Time required/Необходимо време (1) и Interval/Интервал (2).
  • Също като при заснемане на снимки, задайте настройки за експонацията и функциите за снимане и след това натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате.
  • Натиснете спусъка докрай, за да заснемете пробен кадър, който се записва в картата като снимка.
  • Ако всичко е наред с пробния кадър, преминете към следващата стъпка.
  • За да заснемете още пробни кадри, повторете тази стъпка.

  Забележка

  • Пробните кадри се заснемат с качество JPEG FineLarge.
  • В режим [Movie manual exposure] можете да задавате скорост на затвора в диапазона от 1/4000 s до 30 s.
  • Можете да зададете максималния лимит за Авто ISO в режим [Movies] или в режим [Movie manual exposure] с настройка ISO Авто чрез опцията [Time-lapse movieMax for Auto/Time-lapse movieМакс. за Авто] на [Shooting: MovieISO speed settings/Shooting: MovieНастройки за ISO светлочувствителност] ().
  • Ако за [Half-press/Натискане наполовина] в [Shooting: Shutter btn function for movies/Shooting: Функция на спусъка за видео] сте задали [Meter.+Movie Servo AF/Мерене+Movie Следящ AF], настройката автоматично ще се промени на [Meter.+One-Shot AF/Мерене+AF при единичен кадър], когато зададете запис на видео от последователни кадри.
 13. Натиснете бутона за запис на видео.

  • Фотоапаратът ще бъде готов за стартиране на снимане на видео от последователни кадри.
  • За да се върнете към стъпка 12, натиснете бутона за запис на видео отново.
 14. Заснемете видеото от последователните кадри.

  • Натиснете спусъка докрай, за да стартирате заснемането на последователни кадри.
  • Автоматичното фокусиране няма да работи по време на снимане на видео от последователни кадри.
  • Символ за запис “●” се извежда на екрана, докато се заснема видеото от последователни кадри.
  • След заснемане на зададения брой кадри заснемането на видео от последователни кадри ще се прекрати.
  • За да отмените записа на видео от последователни кадри, задайте за [Time-lapse/Видео от последователни кадри] настройка [Disable/Забранено].

Забележка

 • Препоръчително е използването на статив.
 • Препоръчва се заснемане на пробни кадри като на стъпка 12 или дори заснемане на пробно видео от последователни кадри.
 • Покритието на зрителното поле при запис на 4K и Full HD видео от последователни кадри е приблиз. 100%.
 • За принудителна отмяна на записа на видео от последователни кадри натиснете спусъка докрай или натиснете бутона за запис на видео. Заснетото до този момент видео от последователни кадри ще бъде записано в картата.
 • Ако времето, необходимо за заснемането, е между 24 часа и 48 часа, ще се изведе “2 days” ("2 дни"). Ако са необходими три или повече дни, броят на дните ще бъде показан през стъпка от 24 часa.
 • Дори когато продължителността на видеото от последователни кадри е по-малка от 1 s, видеофайл ще бъде създаден. В този случай “00'00"” се показва в [Playback time/Време за възпроизвеждане].
 • Ако ще заснемате продължително време, препоръчително е да използвате адаптер за захранване от електрическата мрежа (продава се отделно).
 • Цветова дискретизация YCbCr 4:2:0 (8 бита) и цветово пространство BT.709 се използват за 4K/Full HD видео от последователни кадри.

Внимание

 • Не насочвайте фотоапарата към силен източник на светлина, като например слънцето или силен източник на изкуствена светлина. Това може да повреди заснемащия сензор или вътрешните компоненти на фотоапарата.
 • Не е достъпен запис на видео от последователни кадри, когато фотоапаратът е свързан към компютър чрез интерфейсния кабел или когато е свързан HDMI кабел.
 • Режимът "Следящ AF за видео" няма да функционира.
 • Ако скоростта на затвора е 1/30 s или по-ниска, експонацията на показаното видео може да не съответства на (да се различава от) експонацията на полученото видео.
 • Не използвайте вариото, докато заснемате видео от последователни кадри. Използването на варио може да разфокусира изображението, да промени експонацията или да влоши корекцията на изкривяването на обектива.
 • Записът на видео от последователни кадри в условия на пулсираща светлина може да причини забележимо трептене на екрана, а кадрите да се заснемат с хоризонтални ивици (шум) или неправилна експонация.
 • Изображенията, показвани на екрана по време на снимането на видео от последователни кадри, може да се различават от получения видеозапис (по отношение на смущения в яркостта при пулсиращ източник на светлина или шум поради висока ISO чувствителност).
 • При заснемане на видео от последователни кадри в условия на слаба светлина, изображението, показано на екрана по време на снимането, може да изглежда различно от действително заснетото. В такива случаи символът [Display simulation (enable)] мига.
 • Ако движите фотоапарата наляво или надясно (хоризонтални или вертикални движения) или заснемате бързодвижещ се обект, докато заснемате видео от последователни кадри, изображението може да изглежда силно изкривено.
 • При заснемане на видео от последователни кадри функцията за автоматично изключване на фотоапарата не работи. Също така не можете да задавате настройките на функциите за снимане и настройките от менюто, да възпроизвеждате изображения и др.
 • За видео от последователни кадри не се записва звук.
 • За да стартирате или прекратите записа на видео от последователни кадри, можете да натиснете спусъка докрай независимо от настройката за [Shooting: Shutter btn function for movies/Shooting: Функция на спусъка за видео].
 • Големите промени в яркостта между отделните кадри може да попречат на фотоапарата да снима през зададения интервал, ако [Interval/Интервал] е с настройка под 3 s и [Auto exposure/Автоматична експонация] е с настройка [Each frame/Всеки кадър].
 • Ако е зададена експонация (скорост на затвора) с по-голяма продължителност от интервала на снимане или автоматично е зададена ниска скорост на затвора, фотоапаратът може да не е в състояние да снима според зададения интервал. Също така снимане може да не се осъществи, когато интервалът на снимане и продължителността на експонацията (скорост на затвора) са близки.
 • Ако някоя снимка от последователността не може да бъде заснета, тя ще бъде пропусната. Това може да съкрати продължителността на създаденото видео от последователни кадри.
 • Ако времето за запис в картата е по-дълго от зададения интервал за снимане поради настройките за снимане или характеристиките на картата, фотоапаратът може да не снима според зададения интервал.
 • Заснетите изображения не се запаметяват като цифрови снимки. Дори да отмените заснемането на видеото от последователни кадри веднага след първото заснето изображение, то ще бъде запаметено като видеофайл.
 • Задайте за [Shooting: Time-lapse movie/Shooting: Видео от последователни кадри] настройка [Disable/Забранено], ако възнамерявате да свържете фотоапарата към компютър чрез интерфейсния кабел и използвате EOS Utility (софтуер за EOS). Ако е избрана опция, различна от [Disable/Забранено], фотоапаратът не може да комуникира с компютъра.
 • Стабилизиране на образа не се прилага при запис на видео от последователни кадри.
 • Заснемането на видео от последователни кадри се прекратява, ако превключвателят на захранването бъде поставен в позиция Power off, и настройката се променя на [Disable/Забранено].
 • Дори ако използвате светкавица, тя няма да се задейства.
 • Ако изпълните някоя от операциите, посочени по-долу, готовността за заснемане на видео от последователни кадри ще се отмени и настройката ще се промени на [Disable/Забранено].
  • Задаване на [Clean nowClean now/Почистване веднагаClean now] в [Set-up: Sensor cleaning/Set-up: Почистване на сензора] или задаване на [Basic settings/Основни настройки] в [Reset camera/Инициализиране на фотоапарата]
 • Ако стартирате заснемане на видео от последователни кадри, докато е изведен бял символ [Overheating restriction] или червен символ [Overheating restriction (red)] (), качеството на изображението може да се влоши. За постигане на оптимални резултати изчакайте преди записа, докато белият символ [Overheating restriction] или червеният символ [Overheating restriction (red)] се скрие, което показва, че фотоапаратът се е охладил.
 • Ако [Auto exposure/Автоматична експонация] е с настройка [Each frame/Всеки кадър], ISO светлочувствителността, скоростта на затвора и отворът на диафрагмата няма да се запаметят в Exif данните на видеото от последователни кадри в някои режими на запис.

Забележка

 • Можете да използвате безжично дистанционно управление BR-E1 (продава се отделно), за да стартирате и прекратявате заснемането на видео от последователни кадри.
 • С безжично дистанционно управление BR-E1

 • Първо сдвоете безжичното дистанционно управление BR-E1 с фотоапарата ().
 • Задайте за [Shooting: Remote control/Shooting: Дистанционно управление] настройка [Enable/Разрешено].
 • Направете пробни снимки и след това, с фотоапарат готов за снимане (както на стъпка 13, ), поставете превключвателя за таймера/запис на видео на BR-E1 в позиция <●> (незабавно снимане) или <2> (снимане със закъснение от 2 s).
 • Ако превключвателят на дистанционното управление е поставен в позиция Movies, снимането на видео от последователни кадри не може да бъде стартирано.
 • Статус на фотоапарата/Настройка за дистанционно управление

  <●> Незабавно снимане

  <2> 2 s закъснение

  Movies Запис на видео
  Екран за пробен запис Пробен запис Към готовност за запис
  Готовност за запис Стартира записа Към екрана за пробен запис
  При заснемане на видео от последователни кадри Прекратява записа Прекратява записа

Приблиз. време за запис на видео от последователни кадри

За информация за времето за запис на видео от последователни кадри (до изтощаване на батерията) вижте Запис на видео.