Настройки за Canon Log

Гама кривата Canon Log използва в максимална степен характеристиките на заснемащия сензор, за да запише видео с широк динамичен диапазон, предназначено за последваща обработка. С минимална загуба на детайлност в тъмните и ярките зони видеозаписите запазват повече визуална информация в целия динамичен диапазон.

За да извършвате последваща обработка на Canon Log видео, можете да приложите трансформация чрез LUT таблица. LUT таблици могат да бъдат изтеглени от уебсайта на Canon.

 1. Изберете [Shooting: Canon Log settings/Shooting: Настройки за Canon Log].

 2. Изберете [Canon Log/Canon Log].

 3. Изберете [On (C.LOG3)/Вкл (C.LOG3)] ().

 4. Задайте настройки на опциите.

Canon Log/Canon Log

 • On (C.LOG3)/Вкл (C.LOG3)

  Активира 10-битов запис на видео с гама крива Canon Log в картата. Видеото може също да бъде записвано във външно устройство, което поддържа 10-битов запис.

Забележка

 • Цветова дискретизация YCbCr 4:2:2 (10 бита) и цветово пространство BT.709/BT.2020/Cinema Gamut се използват за запис във формат Canon Log.

View Assist./Функция „Помощ при възпроизвеждане“

Когато се възпроизвеждат чрез фотоапарата, тези видеозаписи може да изглеждат по-тъмни и да имат по-нисък контраст в сравнение с видеозаписи, заснети с приложен стил на снимката, което се дължи на характеристиките на формата Canon Log, предназначени за осигуряване на широк динамичен диапазон. За по-ясна картина, която улеснява проверката на детайлите, задайте за [View Assist./Функция „Помощ при възпроизвеждане“] настройка [On/Вкл].

 • Ако зададете за тази функция настройка [On/Вкл], това няма да повлияе на записаното в картата видео с формат Canon Log. Също така изведеният през HDMI порта видеосигнал е с формат Canon Log и функцията "Помощ при възпроизвеждане" не се използва за него.

Забележка

 • [View Assist] се показва на екрана с информация при запис на видео с активирана функция "Помощ при възпроизвеждане".
 • Когато е с настройка [On/Вкл], функцията "Помощ при възпроизвеждане" се използва и при възпроизвеждане с увеличаване.

Characteristics/Характеристики

Регулирайте по своя преценка. Изберете опция ([Sharpness/Рязкост: Strength/Сила], [Saturation/Наситеност] или [Hue/Тоналност]), настройте нивото на ефекта и след това натиснете бутона Quick Control/Set.

Sharpness/Рязкост: Strength/Сила 0: Слабо подчертаване на контурите 7: Силно подчертаване на контурите
Saturation/Наситеност -4: Нисък +4: Висок
Hue/Тоналност* Червено -4: към магента +4: към жълто
Зелено -4: към жълто +4: към циан
Синьо -4: към циан +4: към магента

Червените, зелените и сините тонове не могат да се настройват поотделно.

Color space/Цветово пространство

Изберете [BT.709/BT.709], [BT.2020/BT.2020] или [Cinema Gamut/Cinema Gamut] като цветово пространство за извеждане на сигнал през HDMI порта или записване в карти.

Настройки за снимане

 • Ръчното задаване на ISO светлочувствителност 100 – 640 ще стесни динамичния диапазон.

 • Canon Log осигурява динамичен диапазон от приблиз. 1600% при ISO 800 или по-висока светлочувствителност.

 • Разширените стойности за ISO чувствителност са: ISO 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 и 640. [L] се извежда, когато е зададена ISO светлочувствителност.

Качество на изображението с Canon Log

 • При използване на Canon Log видеозаписите може да съдържат шум във вид на хоризонтални ивици в зависимост от обекта или условията на снимане. Направете няколко пробни видеозаписа, за да проверите предварително резултатите. По-конкретно шумът може да се усили, ако повишите контраста при цветовата обработка на вашите видеозаписи.
 • При използване на Canon Log небето, бели стени или подобни обекти може да се заснемат с шум или неравномерна градация, експонация или цветове.
 • По-голяма е вероятността да възникне шум във вид на хоризонтални ивици, когато снимате тъмни и плоски обекти. Такъв шум в изображението може да възникне дори при относително ниска ISO светлочувствителност от около ISO 800.
 • Ако шумът се забелязва, опитайте да записвате при по-силна светлина и да регулирате яркостта при цветовата обработка. Шумът може да се намали чрез задаване на ISO светлочувствителност, по-ниска от ISO 800, но динамичният диапазон ще бъде по-тесен.

Внимание

 • Основните предпазни мерки при запис на видео с Canon Log

 • Canon Log и Canon Log 2 не се поддържат.
 • Ако се използва Canon Log, автоматичното фокусиране може да се окаже по-трудно за слабо осветени обекти или за обекти с нисък контраст. Затрудненото автоматично фокусиране може да бъде подобрено чрез снимане с близък до максималния отвор на диафрагмата или чрез използване на обектив с по-голям максимален отвор на диафрагмата.
 • По периферията на изображението може да се появи шум, ако за [Peripheral illum corr/Корекция на винетирането] в [Shooting: Lens aberration correction/Shooting: Корекция на изкривяването на обектива] е зададена настройка [Enable/Разрешено] когато е зададен режим Canon Log.
 • Хистограмите, когато [Canon Log/Canon Log] в [Shooting: Canon Log settings/Shooting: Настройки за Canon Log] е с настройка [On (C.LOG3)/Вкл (C.LOG3)], не се базират на изображението, конвертирано за целите на функцията „Помощ при възпроизвеждане“. Зоните от изображението, оцветени на хистограмата в сиво, показват стойности на сигнала, които не се използват.

Забележка

 • Възпроизвеждане на видео, записано с Canon Log

 • При възпроизвеждане на видео функцията "Помощ при възпроизвеждане" не се използва.