Снимане с безшумен затвор

Деактивира звуковия сигнал за освобождаване на затвора, звуковите сигнали от работата на фотоапарата и забранява задействането и светенето на светкавицата и други източници на светлина.

Използват се следните настройки, които не могат да се променят.

  • Режим на затвора: [Electronic/Електронен]
  • Звуков сигнал за освобождаване на затвора, звуков сигнал за постигнато фокусиране: само в изхода за слушалки
  • Звукови сигнали при операции с докосване, звукови сигнали на самоснимачката: забранени
  • Състояние на затвора при изключване: отворен
  • Редуциране на шума в изображението при продължителна експонация: [Disable/Забранено]
  • Задействане на светкавицата: [Disable/Забранено]
  • Задействане на лъча за подпомагане на AF: [Disable/Забранено]
  • Индикатор на самоснимачката: не свети

Когато използвате обективи, оборудвани с функция за предварително зададена позиция на фокуса, може да се наложи да изключите звуковия сигнал на функцията за предварително зададена позиция на фокуса.

  1. Изберете [Shooting: Silent shutter function/Shooting: Снимане с безшумен затвор].

  2. Изберете [On/Вкл].