HDR режим

Можете да снимате снимки с подобрена детайлност в светлите и тъмните зони за постигане на широк динамичен диапазон на изображението дори при сцени с голям контраст. Режимът HDR е подходящ за пейзажи и натюрморти.

Режимът HDR подобрява градацията в тъмните зони на изображението, като обединява три изображения, заснети с различни експонации (стандартно, недоекспонирано и преекспонирано изображение), за да постигне HDR изображение, което компенсира загубата на детайлност в тъмните зони на изображението. HDR изображенията се заснемат във формат HEIF или JPEG.

HDR означава High Dynamic Range (широк динамичен диапазон).

 1. Изберете [Shooting: HDRHDR Mode/Shooting: HDRHDR режим].

 2. Задайте [Adjust dyn range/Настройване на динамичния диапазон].

  • При избор на [Auto/Авто] динамичният диапазон се задава автоматично в зависимост от общия тонален диапазон на изображението.
  • Колкото e по-високо числото, толкова по-широк ще бъде динамичният диапазон.
  • За да отмените режима HDR, изберете [Disable HDR/Забранен HDR].
 3. Задайте [Limit max brightness/Ограничаване макс. яркост] (само при зададена за [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ] настройка [Enable/Разрешено]).

  • При зададена настройка [Disable/Забранено] максималната яркост не е ограничена. Препоръчва се при наблюдение на изображения чрез монитор, поддържащ възпроизвеждане с яркост над 1000 нита.
  • При настройка [1000 nits/1000 нита] максималната яркост е ограничена до приблиз. 1000 нита.
 4. Задайте [Continuous HDR/Непрекъснат HDR].

  • С настройка [1 shot only/1 снимка само] режимът HDR се отменя автоматично, след като снимането приключи.
  • С настройка [Every shot/Всяка снимка] режимът HDR продължава, докато на стъпка 2 зададете настройка [Disable HDR/Забранен HDR].
 5. Задайте [Auto Image Align/Автоматично подравняване на изображението].

  • За снимане без статив изберете [Enable/Разрешено]. Когато използвате статив, изберете [Disable/Забранено].
 6. Задайте изображенията за запаметяване.

  • За да запаметите трите заснети изображения и обединеното HDR изображение, изберете [All images/Всички изображения].
  • За да запаметите само HDR изображението, изберете [HDR img only/Само HDR изображения].
 7. Направете снимката.

  • Когато натиснете спусъка докрай, се заснемат три последователни изображения и HDR изображението се запаметява в картата.

Внимание

 • Разширени стойности за ISO чувствителност (H) не са достъпни при снимане в режим HDR.
 • Светкавицата не се задейства в режим HDR.
 • Функцията AEB не е достъпна.
 • В режим HDR три изображения се заснемат с различни настройки, като например автоматично зададена скорост на затвора. Ето защо дори в режимите Flexible-priority AE, Shutter-priority AE и Manual exposure скоростта на затвора и ISO чувствителността ще се променят спрямо зададените от вас настройки.
 • За да се предотврати ефектът от заклащането на фотоапарата, може да бъде зададена по-висока ISO светлочувствителност.
 • При снимане в режим HDR, когато за [Auto Image Align/Автоматично подравняване на изображението] е зададена настройка [Enable/Разрешено], информацията за AF точката () и данните за ретуширане на следи от прах () не се добавят към изображението.
 • Ако снимате в режим HDR без статив, когато за [Auto Image Align/Автоматично подравняване на изображението] е зададена настройка [Enable/Разрешено], периферията на изображението ще бъде малко изрязана и резолюцията ще бъде малко намалена. Наред с това, ако изображенията не могат да се подравнят правилно заради заклащане на фотоапарата и др., автоматичното подравняване на изображенията може да няма ефект. Обърнете внимание, че когато снимате с настройки за изключително ярка (или тъмна) експонация, автоматичното подравняване на изображенията може да не работи правилно.
 • Ако снимате в режим HDR без статив, когато за [Auto Image Align/Автоматично подравняване на изображението] е зададена настройка [Disable/Забранено], трите изображения може да не се подравнят правилно и ефектът от режима HDR да е незадоволителен. Препоръчително е използването на статив.
 • Автоматичното подравняване на изображенията може да не работи правилно с повтарящи се елементи (мрежа, райета и др.) или едноцветни изображения с еднообразна тоналност.
 • Небето, бели стени или подобни обекти може да не се заснемат с гладка градация и може да са с неправилна експонация или цветове или да съдържат значителен шум.
 • Заснемането в HDR режим в условия на флуоресцентно или LED осветление може да доведе до неравномерна експонация или цветове в HDR изображенията, възникващи поради пулсациите на източника на светлина. Ефектът от пулсациите на светлината ще бъде редуциран, ако зададете за [Anti-flicker shoot./Снимане с неутрализиране на пулсациите на светлината] настройка [Enable/Разрешено].
 • В режим HDR изображенията се обединяват и запаметяват в картата, което може да отнеме известно време. Не екрана се извежда се съобщението [BUSY], докато изображенията се обработват, а снимането не е достъпно, докато обработката не приключи.
 • Максималната скорост на затвора при снимане в HDR режим с електронен затвор е 1/8000 s.

Забележка

 • Качеството на RAW HDR изображенията е, както е описано по-долу.

  • [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ] с настройка [Disable/Забранено]: качество JPEG
  • [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ] с настройка [Enable/Разрешено]: качество HEIF

  Качеството на HDR изображенията при снимане в режим RAW+JPEG или RAW+HEIF съответства на зададеното от вас качество на JPEG или HEIF изображенията.