Многократна експонация

Когато заснемате с многократна експонация (2-9), можете да видите как изображенията ще бъдат обединени в едно изображение.

 1. Изберете [Shooting: Multiple exposure/Shooting: Многократна експонация].

 2. Задайте [Multiple exposure/Многократна експонация].

  • Изберете [Enable/Разрешено].
 3. Задайте [Multi-expos ctrl/Многокр. експон. контр.].

  • Изберете опция за обединяване и натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Additive/Със сумиране

   Експонацията на всяка снимка се добавя със сумиране. Въз основа на настройката [No. of exposures/Брой експонации] задайте отрицателна стойност за компенсация на експонацията. Следвайте указанията по-долу, за да зададете компенсация на експонацията.

   Указания за компенсация на експонацията според броя на експонациите

   Две експонации: -1 стъпка, три експонации: -1,5 стъпки, четири експонации: -2 стъпки

  • Average/Осреднено

   Въз основа на настройката [No. of exposures/Брой експонации] автоматично се задава компенсация на експонацията с отрицателна стойност. Ако снимате една и съща сцена с многократна експонация, експонацията на фона се контролира автоматично за постигане на стандартна експонация.

  • Bright/Ярък/Dark/Тъмен

   Яркостта на основното изображение и изображенията, които ще бъдат добавени, се сравняват в една и съща позиция и ярката (или тъмната) зона се запазва на снимката. Някои застъпващи се цветове може да се смесят в зависимост от относителната яркост на сравняваните изображения.

 4. Задайте [No. of exposures/Брой експонации].

  • Изберете броя експонации и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
 5. Задайте [Continue Mult-exp/Продължаване на многократна експонация].

  • Изберете опция и натиснете бутона Quick Control/Set.
  • С настройка [1 shot only/1 снимка само] снимането с многократна експонация се отменя автоматично, след като снимането приключи.
  • С настройка [Continuously/Непрекъснато], снимането с многократна експонация продължава, докато на стъпка 2 зададете настройка [Disable/Забранено].
 6. Направете първата снимка.

  • Извежда се заснетата снимка.
  • Символът [Multiple exposures] мига.
  • Броят на оставащите експонации се извежда на екрана (1) за справка.
  • Чрез бутона Playback можете да прегледате заснетото изображение ().
 7. Заснемете следващите експонации.

  • Заснетите изображения се възпроизвеждат обединени. За показване само на изображението натиснете бутона INFO многократно.
  • Заснемането с многократна експонация се прекратява след заснемане на зададения брой експонации.

Забележка

 • Информацията за заснемането на изображението с многократна експонация съвпада с информацията, запаметена за последния кадър.

Внимание

 • При снимане с многократна експонация може да се появи шум в изображението, изкривяване на цветовете или ивици в зависимост от обектите и условията на снимане.
 • Колкото по-голям е броят на заснетите експонации, толкова по-забележими са шумът в изображението, изкривяването на цветовете и ивиците.
 • Ако поставите превключвателя на захранването в позиция Power off или смените батерията или картата, заснемането с многократна експонация се отменя.
 • Заснемането с многократна експонация се отменя, ако превключите към режим от основната зона на програматора или към режим Custom shooting mode 1, Custom shooting mode 2, Custom shooting mode 3 или Movies.
 • Ако сте свързали фотоапарата към компютър, не можете да снимате с многократна експонация. Ако свържете фотоапарата към компютър по време на снимане, снимането с многократна експонация ще се прекрати.

Обединяване на изображения с многократна експонация със запаметено в картата JPEG изображение

Можете да използвате запаметено в картата JPEG изображение като първа експонация. Избраното JPEG изображение се запазва.

 1. Изберете [Select image for multi. expo./Избор изображ. за многократна експонация].

 2. Изберете първото изображение.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете първото изображение, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Изберете [OK/OK].
  • Номерът на файла на избраното изображение се извежда в долната част на екрана.
 3. Направете снимката.

  • Когато изберете първото изображение, броят на оставащите експонации, зададени чрез [No. of exposures/Брой експонации], се намалява с 1.

Внимание

 • Не могат да бъдат избрани посочените по-долу изображения.

  • RAW или HEIF изображения
  • JPEG изображения с размери Medium /Small 1 /Small 2
  • Изображения от други фотоапарати
 • Възможно е на екрана да бъдат показани изображения, които не могат да бъдат обединени.

Забележка

 • Можете също така да изберете JPEG изображение, използвано при снимане с многократна експонация.
 • Изберете [Deselect img/Отмяна избор изображение], за да отмените избора на изображение.
 • Цветовото пространство, зададено за първото изображение, се прилага и за следващите експонации.

Преглед и изтриване на многократни експонации по време на снимане

Преди да приключите заснемането на зададения брой експонации, можете да натиснете бутона Playback, за да прегледате изображението с обединени до момента експонации, да проверите нивото на експонацията и да разгледате общия ефект от обединяването на изображенията.

При натискане на бутона Erase се извеждат достъпните операции по време на снимане с многократна експонация.

Опция Описание
Return Return to previous screen/Return Връщане към предходния екран Предходният екран (преди натискане на бутона Erase) ще се появи отново.
Undo last image Undo last image/Undo last image Изтриване на последното изображение Изтрива последното заснето изображение (което ви позволява да го замените, като снимате отново). Броят на оставащите експонации се увеличава с 1.
Save and exit Save and exit/Save and exit Запаметяване и изход Запаметява заснетите снимки като изображение с многократна експонация и прекратява режима на снимане с многократна експонация.
Exit without saving Exit without saving/Exit without saving Изход без запаметяване Прекратява режима на снимане с многократна експонация, без да запаметява изображението.

Внимание

 • По време на снимане с многократна експонация можете да възпроизвеждате само заснетите експонации.

Troubleshooting Често задавани въпроси

 • Има ли някакви ограничения за качеството на изображението?

  Многократните експонации се заснемат като JPEG [FineLarge] изображения. Дори ако за [Shooting: Image quality/Shooting: Качество на изображението] е зададена настройка за снимане само в RAW формат, тези експонации се заснемат като JPEG [FineLarge] изображения.

 • Може ли да обединявам запаметени в картата изображения?

  Чрез [Select image for multi. expo./Избор изображ. за многократна експонация] можете да избирате първата експонация от запаметени в картата изображения (). Обърнете внимание, че не можете да обединявате множество изображения, които вече са запаметени в картата.

 • Ще се задейства ли автоматичното изключване по време на снимане с многократна експонация?

  При заснемане с многократна експонация функцията за автоматично изключване на фотоапарата не работи. Имайте предвид, че ако функцията за автоматично изключване се задейства преди да сте започнали да снимате с многократна експонация (след изтичане на времето, зададено в [Auto power off/Автоматично изключване] на настройката [Set-up: Power saving/Set-up: Пестене на енергия], настройките за многократна експонация ще бъдат отменени.