Снимане с неутрализиране на пулсациите на светлината

В изображението може да се наблюдава неравномерна вертикална експонация или цветове при заснемане на серия от снимки, ако снимате с висока скорост на затвора при осветяване от пулсиращ източник на светлина, като например флуоресцентно осветление. Функцията за неутрализиране на пулсациите на светлината ви позволява да заснемате снимки с по-малко въздействие на пулсациите на светлината върху експонацията и цветовете.

 1. Изберете [Shooting: Anti-flicker shoot./Shooting: Снимане с неутрализиране на пулсациите на светлината].

 2. Изберете [Enable/Разрешено].

 3. Направете снимката.

Внимание

 • Когато е зададена настройка [Enable/Разрешено] и снимате при пулсиращ източник на светлина, освобождаването на затвора може да се забави. Също така, честотата на заснемане на серия от снимки може да бъде по-ниска, а интервалът на снимане може да стане неравномерен.
 • Пулсации на светлината с честота, различна от 100Hz и 120Hz, не може да бъдат разпознати. Също така, ако честотата на пулсациите на светлината се променя по време на снимки в серия, ефектът от трептенето не може да бъде редуциран.
 • В режим Flexible-priority AE, Program AE или Aperture-priority AE, ако скоростта на затвора се променя при заснемане на серия от снимки или ако заснемате множество снимки на една и съща сцена с различни скорости на затвора, цветовата тоналност може да се различава. За да избегнете несъответствия в цветовата тоналност, използвайте режима Flexible-priority AE, Manual exposure или Shutter-priority AE при фиксирана скорост на затвора.
 • Цветовата тоналност на изображение, заснето с настройка [Enable/Разрешено], може да се различава от тази на изображение, заснето с настройка [Disable/Забранено].
 • Скоростта на затвора, отворът на диафрагмата и ISO светлочувствителността може да се променят, когато започнете да снимате с AE фиксиране.
 • Ако обектът е разположен пред тъмен фон или при наличие на ярка светлина в сцената, пулсациите на светлината може да не бъдат разпознати.
 • Редуциране на пулсациите на светлината може да не е възможно при специално осветление.
 • В зависимост от източника на светлина пулсациите може да не бъдат разпознати правилно.
 • В зависимост от източниците на светлина или условията на снимане очакваният резултат може да не бъде постигнат дори когато използвате тази функция.

Забележка

 • Препоръчително е извършване на предварително пробно заснемане.
 • Задайте ръчно разпознаване на пулсациите (напр. когато източникът на светлина се е променил), като натиснете бутона Quick Control/Set, изберете [Anti-flicker shoot./Снимане с неутрализиране на пулсациите на светлината] и след това натиснете бутона INFO.
 • Пулсациите на светлината не се редуцират в режимите от "Основна зона".
 • Редуциране на пулсациите на светлината е възможно и при снимане със светкавица. Но очакваният резултат не може да се постигне при снимане с безжично управление на светкавици.