Fv: AE с гъвкав приоритет

В този режим можете да зададете ръчно или автоматично скоростта на затвора, отвора на диафрагмата и ISO чувствителността и да комбинирате тези настройки с компенсация на експонацията. Снимането в режим Flexible-priority AE с контрол над всеки от тези параметри е еквивалентно на снимане в режимите Program AE, Shutter-priority AE, Aperture-priority AE или Manual exposure.

Flexible-priority AE означава Flexible (гъвкава стойност).

 1. Поставете програматора в позиция Flexible-priority AE.

 2. Задайте скорост на затвора, отвор на диафрагмата и ISO чувствителност.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете елемент за настройване. [Main dial] се показва отляво на избрания елемент.
  • Завъртете селектора Main dial, за да зададете настройката.
  • За да върнете настройката към [AUTO], натиснете бутона Erase.
 3. Задайте компенсация на експонацията.

  • Завъртете селектора Quick control dial и изберете индикатора за ниво на експонацията. [Main dial] се показва отляво на индикатора за ниво на експонацията.
  • Завъртете селектора Main dial, за да зададете настройката.
  • За да върнете настройката към [±0], натиснете бутона Erase.

Комбинации от функции в режим Flexible-priority AE

Скорост на затвора Отвор на диафрагмата ISO чувствителност Компенсация на експонацията Режим на снимане
[AUTO] [AUTO] [AUTO] Налична Подобен на Program AE
Ръчен избор
Ръчен избор [AUTO] [AUTO] Налична Подобен на Shutter-priority AE
Ръчен избор
[AUTO] Ръчен избор [AUTO] Налична Подобен на Aperture-priority AE
Ръчен избор
Ръчен избор Ръчен избор [AUTO] Налична Подобен на Manual exposure
Ръчен избор

Внимание

 • Мигането на стойностите показва риск от недоекспониране или преекспониране. Настройте експонацията така, че стойността да престане да мига.
 • Синхронизация с ниска скорост на затвора не се използва при слаба светлина, когато сте задали режим Flexible-priority AE, за да наподобите режим Aperture-priority AE или Program AE, дори когато [Slow synchro/Синхронизация с ниска скорост на затвора] в [Shooting: External Speedlite control/Shooting: Контрол на външната Speedlite светкавица] е с настройка [1/320-30 sec. auto/1/320-30 s авто] (или [1/250-30sec. auto/1/250-30s авто]).

Забележка

 • Стойностите за скорост на затвора, отвор на диафрагмата и ISO светлочувствителност, които са с настройка [AUTO], са подчертани.
 • Можете да зададете за скоростта на затвора, отвора на диафрагмата и ISO чувствителността настройка [AUTO], а за компенсация на експонацията да зададете [±0] на стъпки 2 или 3, като задържите натиснат бутона Erase.