Зареждане на батерията

 1. Свалете предпазната капачка, доставена с батерията.

 2. Вкарайте батерията в зарядното устройство докрай.

  • За да извадите батерията, изпълнете процедурата в обратен ред.
 3. Заредете батерията.

  За LC-E6

  • Разгънете клемите на зарядното устройство в указаната със стрелка посока и пъхнете клемите в електрическия контакт.

  За LC-E6E

  • Свържете захранващия кабел към зарядното устройство и включете кабела в електрическата мрежа.
  • Зареждането стартира автоматично и индикаторът за зареждане на батерията мига в оранжево.
Ниво на заряда Индикатор за зареждане на батерията
Цвят Индикация
0-49% Оранжев Мига веднъж в секунда
50-74% Мига два пъти в секунда
Над 75% Мига три пъти в секунда
Напълно заредена Зелен Включен
 • Зареждането на изтощена батерия отнема около 2 h и 30 min при стайна температура (23°C). Времето, необходимо за зареждане на батерията, зависи силно от температурата на заобикалящата среда и остатъчния заряд на батерията.

 • С цел безопасност зареждането на батерията при ниски температури (5–10°C) отнема повече време (до приблиз. 4 h).
 • В момента на закупуване батерията не е заредена напълно.

  Заредете батерията преди употреба.

 • Заредете батерията в деня, в който възнамерявате да я използвате, или един ден преди това.

  Заредените батерии се разреждат бавно по естествен път дори когато не се използват.

 • След като заредите батерията, извадете я от зарядното устройство и издърпайте захранващия кабел от контакта.

 • Можете да поставяте предпазната капачка на контактните пластини с различна ориентация, за да обозначите дали батерията е заредена или не.

  Ако батерията е заредена, поставете предпазната капачка на контактните пластини така, че през отвора с формата на батерия Battery-shaped hole да се вижда синият етикет на батерията. Ако батерията е изтощена, поставете предпазната капачка на контактните пластини с противоположна ориентация.

 • Когато не използвате фотоапарата, извадете батерията.

  Ако оставите батерията във фотоапарата за дълъг период от време, фотоапаратът ще консумира малко количество енергия, което може да доведе до прекомерно изтощаване на батерията и съкращаване на нейния живот. Съхранявайте батерията с поставена предпазна капачка на контактните пластини. Съхраняването на напълно заредена батерия може да доведе до понижаване на нейния капацитет.

 • Зарядното устройство за батерии може да бъде използвано и в други държави.

  Зарядното устройство за батерии е съвместимо със захранващо напрежение в диапазона от 100 V AC до 240 V AC 50/60 Hz. Ако е необходимо, използвайте адаптер за щепсела (достъпен в търговската мрежа), подходящ за съответната държава или регион. За да избегнете повреда, не свързвайте устройството към преносими трансформатори за адаптиране на захранващото напрежение.

 • Ако батерията се изтощава бързо дори след като е заредена напълно, това означава, че тя е достигнала края на живота си.

  Проверете показанието за живота на батерията () и се снабдете с нова батерия.

Внимание

 • След като изключите щепсела на захранващия кабел на зарядното устройство, не докосвайте щепсела (клемите) в продължение на приблиз. 10 s.
 • Ако оставащият капацитет на батерията () е 94% или повече, зареждането на батерията няма да започне.
 • Чрез предоставеното зарядно устройство не можете да зареждате батерии, различни от батерия LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6.