ISO светлочувствителност при запис на видео

В режим [Movies]

  • ISO светлочувствителността се задава автоматично в диапазона ISO 100 – 25600.
  • Ако за [Max for Auto/Макс. за Авто] в [Shooting: MovieISO speed settings/Shooting: MovieНастройки за ISO светлочувствителност] сте задали [H (204800)] (), максималната стойност на диапазона за автоматични настройки ще се разшири до H (еквивалент на ISO 204800).
  • Минималната светлочувствителност на диапазона за автоматични настройки е ISO 200, когато за [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове] е зададена настройка [Enable/Разрешено] или [Enhanced/Усилено] (). Максималният лимит не се разширява дори ако сте задали настройка за разширяване в [Max for Auto/Макс. за Авто].
  • Минималната светлочувствителност на диапазона за автоматични настройки е ISO 400, когато за [Shooting: Canon Log settings/Shooting: Настройки за Canon Log] е зададена настройка [On/Вкл] ().

В режим [Movie manual exposure]

  • Когато за ISO чувствителност е зададена настройка [AUTO/Авто], ISO чувствителността се задава автоматично в диапазона ISO 100 – 25600.
  • В режим "ISO Авто", ако за [Max for Auto/Макс. за Авто] в [Shooting: MovieISO speed settings/Shooting: MovieНастройки за ISO светлочувствителност] сте задали [H(204800)] (), максималната стойност на диапазона за автоматични настройки ще се разшири до H (еквивалент на ISO 204800).
  • ISO светлочувствителността може да бъде зададена ръчно в диапазона ISO 100-25600. Ако за [ISO speed range/Диапазон на ISO светлочувствителност] в [Shooting: MovieISO speed settings/Shooting: MovieНастройки за ISO светлочувствителност] сте задали [H (204800)] (), максималната стойност на диапазона за ръчни настройки ще се разшири до H (еквивалент на ISO 204800).
  • Минималната светлочувствителност на диапазона за автоматични или ръчни настройки е ISO 200, когато за [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове] е зададена настройка [Enable/Разрешено] или [Enhanced/Усилено] (). Дори ако зададете разширена ISO светлочувствителност, горната граница няма да бъде разширена.
  • Минималната светлочувствителност на диапазона за автоматични настройки е ISO 400, когато за [Shooting: Canon Log settings/Shooting: Настройки за Canon Log] е зададена настройка [On/Вкл] (). ISO 100-200 представлява разширена настройка за ISO чувствителност (L).