Информация за заснемането

Можете да персонализирате информацията, показвана на дисплея или във визьора, когато снимате.

Персонализиране на информацията на екрана

 1. Изберете [Shooting: Shooting info. disp./Shooting: Показвана информация за заснемането].

 2. Изберете [Screen info. settings/Настройки информ. екран].

 3. Изберете екрани.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете екраните с информация, които да се показват на дисплея на фотоапарата.
  • За информацията, която не желаете да се показва, натиснете SET, за да премахнете символа за маркировка [Check].
  • За да редактирате екрана, натиснете бутона INFO.
 4. Редактирайте екрана.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете елементите, които да се показват в екрана с информация.
  • За елементите, които не желаете да се показват, натиснете SET, за да премахнете символа за маркировка [Check].
  • Изберете [OK], за да запаметите настройката.

Персонализиране на информацията във визьора

 1. Изберете [Shooting: Shooting info. disp./Shooting: Показвана информация за заснемането].

 2. Изберете [VF info/toggle settings/Информация във визьора/ превключване на настройките].

 3. Изберете екрани.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете екраните с информация, които да се показват на дисплея на фотоапарата.
  • За информацията, която не желаете да се показва, натиснете SET, за да премахнете символа за маркировка [Check].
  • За да редактирате екрана, натиснете бутона INFO.
 4. Редактирайте екрана.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете елементите, които да се показват в екрана с информация.
  • За елементите, които не желаете да се показват, натиснете SET, за да премахнете символа за маркировка [Check].
  • Изберете [OK], за да запаметите настройката.

Информация във визьора при вертикална ориентация

Можете да избирате как да се показва информацията във визьора, когато снимате с вертикална ориентация.

 1. Изберете [Shooting: Shooting info. disp./Shooting: Показвана информация за заснемането].

 2. Изберете [VF vertical display/Вертикална ориентация на визьора].

 3. Изберете опция.

  • On/Вкл

   Информацията се ротира автоматично, което улеснява четенето.

  • Off/Изкл

   Информацията не се ротира автоматично.

Координатна мрежа

На екрана и във визьора може да се покаже координатна мрежа.

 1. Изберете [Shooting: Shooting info. disp./Shooting: Показвана информация за заснемането].

 2. Изберете [Grid display/Координатна мрежа].

 3. Изберете опция.

Хистограма

Можете да изберете съдържанието и размера на хистограмата.

 1. Изберете [Shooting: Shooting info. disp./Shooting: Показвана информация за заснемането].

 2. Изберете [Histogram disp/Показване хистограма].

 3. Изберете опция.

  • Изберете съдържанието ([Brightness/Яркост] или [RGB]) и размера ([Large/Голям] или [Small/Малък]).

Настройване на показанието за разстояние за фокусиране

Можете да показвате разстоянието за фокусиране, когато използвате RF обективи. Можете да изберете продължителността на показване и мерната единица за показанието за разстояние за фокусиране.

 1. Изберете [Shooting: Shooting info. disp./Shooting: Показвана информация за заснемането].

 2. Изберете [Focus distance disp/Показание за разстояние до обекта].

 3. Изберете продължителността на показване.

 4. Изберете мерната единица.

Забележка

 • При работа с някои RF обективи се извежда и увеличение.

Инициализиране на настройките

 1. Изберете [Shooting: Shooting info. disp./Shooting: Показвана информация за заснемането].

 2. Изберете [Reset/Нулиране].

 3. Изберете [OK].