Image Stabilizer (стабилизатор на образа) (IS режим)

Стабилизаторът на образа намалява ефекта от заклащането на фотоапарата при заснемане на снимки. Функцията осигурява ефективно стабилизиране на образа дори когато обективът ви не е оборудван с Image Stabilizer (стабилизатор на образа). Ако използвате обектив, оборудван с вграден Image Stabilizer (стабилизатор на образа), поставете превключвателя за Image Stabilizer (стабилизатор на образа) в позиция ON.

 1. Изберете [Shooting: IS (Image Stabilizer) mode/Shooting: IS (стабилизатор на образа) режим].

 2. Изберете [IS mode/IS режим].

  • Изберете [On/Вкл].
 3. Изберете [Still photo IS/Снимки IS].

  • [Always/Винаги]: Осигурява непрекъснато стабилизиране на образа.
  • [Only for shot/Само при снимане]: Стабилизиране на образа се прилага само в момента на заснемането.

Внимание

 • [IS mode/IS режим] и [Still photo IS/IS за снимки] не се извеждат на дисплея, когато е монтиран обектив, оборудван със стабилизатор на образа.
 • В някои случаи това може да не осигури достатъчно стабилизиране за определени обективи.

Забележка

 • За подробности относно стабилизирането на образа при запис на видео, вижте Цифров IS за видео .

Фокусно разстояние

Стабилизиране на образа въз основа на фокусното разстояние на обектива е възможно чрез задаване на фокусното разстояние, когато използвате обективи, които не поддържат комуникация с фотоапарата.

 1. Изберете [Focal length/Фокусно разстояние].

 2. Задайте фокусното разстояние.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете цифрата на фокусното разстояние.
  • Натиснете SET, за да се изведе [Adjust].
  • Задайте желаната стойност и след това натиснете SET. (Отново се извежда [Select].)
 3. Изберете [OK].

Внимание

 • Задайте за [Custom Functions: Release shutter w/o lens/Custom Functions: Освобождаване на затвора без обектив] настройка [Enable/Разрешено]. [Disable/Забранено] забранява стабилизирането на образа.
 • [Focal length/Фокусно разстояние] не се извежда, когато използвате обективи, които поддържат комуникация с обектива.

Забележка

 • Фокусното разстояние може да бъде зададено в диапазона от 1–1 000 mm (през стъпка от 1 mm).