Многократна експонация

Когато заснемате с многократна експонация (2-9), можете да видите как изображенията ще бъдат обединени в едно изображение.

 1. Изберете [Shooting: Multiple exposure/Shooting: Многократна експонация].

 2. Задайте [Multiple exposure/Многократна експонация].

  • Изберете опция и след това натиснете SET.
  • За да отмените снимането с многократна експонация, изберете [Disable/Забранено].
  • On:Func/Ctrl/Вкл:Функ/Контр

   Функцията е удобна, когато искате да снимате с многократна експонация и да преглеждате резултатите, докато снимате. При заснемане на серия от снимки честотата на заснемане значително ще се намали.

  • On:ContShtng/Вкл:СерияСнимки

   Използва се за многократна експонация чрез серия от снимки на движещи се обекти. Заснемането на серия от снимки е възможно, но в процеса на снимане не могат да се изпълняват следните операции: разглеждане на менюто, преглед на изображението след заснемането му, възпроизвеждане на изображения и изтриване на последното заснето изображение ().

   Обърнете внимание, че отделните експонации, използвани за обединяване, не се съхраняват, а се съхранява само обединеното изображение с многократна експонация.

  Внимание

  • Заснемане с многократна експонация може да не е достъпно при използване на някои обективи.
 3. Задайте [Multi-expos ctrl/Многокр. експон. контр.].

  • Изберете операция за обединяване и след това натиснете SET.
  • Additive/Със сумиране

   Експонацията на всяка снимка се добавя със сумиране. Въз основа на настройката [No. of exposures/Брой експонации] задайте отрицателна стойност за компенсация на експонацията. Следвайте указанията по-долу, за да зададете компенсация на експонацията.

   Указания за компенсация на експонацията според броя на експонациите

   Две експонации: -1 стъпка, три експонации: -1,5 стъпки, четири експонации: -2 стъпки

  • Average/Осреднено

   Въз основа на настройката [No. of exposures/Брой експонации] автоматично се задава компенсация на експонацията с отрицателна стойност. Ако снимате една и съща сцена с многократна експонация, експонацията на фона се контролира автоматично за постигане на стандартна експонация.

  • Bright (Светло)/Dark (Тъмно)

   Яркостта на основното изображение и изображенията, които ще бъдат добавени, се сравняват в една и съща позиция и ярката (или тъмната) зона се запазва на снимката. Някои застъпващи се цветове може да се смесят в зависимост от относителната яркост на сравняваните изображения.

 4. Задайте [No. of exposures/Брой експонации].

  • Изберете броя експонации и след това натиснете бутона SET.
 5. Задайте изображенията за запаметяване.

  • За да запаметите всички единични експонации и изображението с многократна експонация, изберете [All images/Всички изображения] и натиснете SET.
  • За да запаметите само изображението с многократна експонация, изберете [Result only/Само резултат] и натиснете SET.
 6. Задайте [Continue Mult-exp/Продължаване на многократна експонация].

  • Изберете опция и след това натиснете SET.
  • С настройка [1 shot only/1 снимка само] снимането с многократна експонация се отменя автоматично, след като снимането приключи.
  • С настройка [Continuously/Непрекъснато] снимането с многократна експонация продължава, докато на стъпка 2 зададете настройка [Disable/Забранено].
 7. Направете първата снимка.

  • Когато е зададена настройка [On:Func/Ctrl/Вкл:Функ/Контр], заснетото изображение се възпроизвежда на екрана.
  • Символът [Multiple exposures] мига.
  • Броят на оставащите експонации се извежда на екрана (1) за справка.
  • Чрез бутона Playback можете да прегледате заснетото изображение ().
 8. Заснемете следващите експонации.

  • Заснетите изображения се възпроизвеждат обединени. За показване само на изображението натиснете бутона INFO многократно.
  • Докато снимате, можете да прегледате изображението с обединени до момента експонации, да проверите експонацията и да разгледате общия ефект от обединяването на изображенията, като задържите натиснат бутона за преглед на дълбочината на рязкост (или бутона, към който сте присъединили функцията [Depth-of-field preview/Преглед на дълбочината на рязкост] в [Custom Functions: Customize buttons/Custom Functions: Персонализиране на бутоните]).
  • Заснемането с многократна експонация се прекратява след заснемане на зададения брой експонации.

Забележка

 • Когато е зададена настройка [On:Func/Ctrl/Вкл:Функ/Контр], можете да натиснете бутона Playback , за да прегледате заснетите досега експонации или да изтриете предходната експонация ().
 • Информацията за заснемането на изображението с многократна експонация съвпада с информацията, запаметена за последния кадър.

Внимание

 • Зададените за първата експонация настройки за качество на изображението, ISO светлочувствителност, стил на снимката, редуциране на шума при висока ISO светлочувствителност, цветово пространство и др. се прилагат и за следващите експонации.
 • Ако за [Shooting: Picture Style/Shooting: Стил на снимката] е зададена настройка [Auto/Aвто], при снимане се задава [Standard/Стандартно].
 • При снимане с настройка [On:Func/Ctrl/Вкл:Функ/Контр] и [Additive/Със сумиране] шумът, изкривяването на цветовете, ивиците и други проблеми в изображенията, показани на екрана по време на снимането, може да са различни от тези в окончателното обединено изображение с многократна експонация.
 • Колкото по-голям е броят на заснетите експонации, толкова по-забележими са шумът в изображението, изкривяването на цветовете и ивиците.
 • Обработката на изображението, след като приключите снимането с многократна експонация, отнема повече време, когато е зададена настройка [Additive/Със сумиране] (което кара индикатора за достъп да свети по-дълго).
 • Яркостта и шумът в окончателното обединено изображение с многократна експонация ще са различни от тези на изображението с многократна експонация, което се заснема и възпроизвежда на екрана на стъпка 8.
 • Ако поставите превключвателя на захранването в позиция Power off или смените батерията или картата, заснемането с многократна експонация се отменя.
 • Снимането с многократна експонация се прекратява, ако превключите към режим Scene Intelligent Auto/Custom shooting mode 1/Custom shooting mode 2/Custom shooting mode 3/Movies.
 • Ако сте свързали фотоапарата към компютър, не можете да снимате с многократна експонация. Ако свържете фотоапарата към компютър по време на снимане, снимането с многократна експонация ще се прекрати.

Обединяване на изображения с многократна експонация със запаметено в картата RAW изображение

Можете да използвате запаметено в картата RAW изображение като първа експонация. Избраното RAW изображение се запазва.

 1. Изберете [Select image for multi. expo./Избор изображ. за многократна експон.].

 2. Изберете първото изображение.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете първото изображение, и след това натиснете SET.
  • Изберете [OK].
  • Номерът на файла на избраното изображение се извежда в долната част на екрана.
 3. Направете снимката.

  • Когато изберете първото изображение, броят на оставащите експонации, зададени чрез [No. of exposures/Брой експонации], се намалява с 1.

Изображения, които можете да задавате

Обектив Снимане с изрязване Поддържани изображения
RF или EF обектив Забранено RAW изображения, заснети в пълен размер на сензора
Разрешено RAW изображения, заснети с изрязване или с EF-S обектив
EF-S обектив

Внимание

 • JPEG/HEIF изображения не могат да бъдат избирани.
 • Като първа експонация не могат да бъдат избрани следните изображения: изображения, заснети когато [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове] е с настройка [Enable/Разрешен] или [Enhanced/Усилен] или когато [Shooting: ShootingCropping/aspect ratio/Shooting: ShootingИзрязване/съотношение на изображението] е с настройка, различна от [Full-frame/Пълен кадър] или [1.6x (crop)/1.6x (изрязване)].
 • Настройка [Disable/Забранено] ще се зададе за [Shooting: Lens aberration correction/Shooting: Корекция на изкривяването на обектива] и [Shooting: Auto Lighting Optimizer/Shooting: Автоматично оптимизиране на осветеността] независимо от настройките на изображението, избрано като първа експонация.
 • Настройките за ISO светлочувствителност, стил на снимката, редуциране на шума при висока ISO светлочувствителност, цветово пространство и др., зададени за първото изображение, се прилагат и за следващите експонации.
 • Ако за стил на снимката е била зададена настройка [Auto/Aвто] за изображението, избрано като първо изображение, ще бъде зададена настройка [Standard/Стандартнo] за снимане.
 • Не можете да избирате изображение, заснето с друг фотоапарат.
 • Възможно е на екрана да бъдат показани изображения, които не могат да бъдат обединени.

Забележка

 • Можете също така да изберете RAW изображение, използвано при снимане с многократна експонация.
 • Изберете [Deselect img/Отмени избор изображ.], за да отмените избора на изображение.

Преглед и изтриване на многократни експонации по време на снимане

За да прегледате изображението с обединени до момента експонации, да проверите нивото на експонацията и да разгледате общия ефект от обединяването на изображенията, можете да натиснете бутона Playback, преди да приключите заснемането на зададения брой експонации (при зададена настройка [On:Func/Ctrl/Вкл:Функ/Контр], но не и при зададена настройка [On:ContShtng/Вкл:СерияСнимки]).

При натискане на бутона Erase се извеждат достъпните операции по време на снимане с многократна експонация.

Опция Описание
Return Return to previous screen/Return Връщане към предходния екран Предходният екран (преди натискане на бутона Erase) ще се появи отново.
Undo last image Undo last image/Undo last image Изтриване на последното изображение Изтрива последното заснето изображение (което ви позволява да го замените, като снимате отново). Броят на оставащите експонации се увеличава с 1.
Save and exit Save and exit/Save and exit Запаметяване и изход

Ако е зададена настройка [Save source imgs: All images/Запаметяване на изходни изображения: Всички изображения], запаметява всички единични експонации и изображението с обединени до момента експонации и прекратява режима на снимане с многократна експонация.

Ако е зададена настройка [Save source imgs: Result only/Запаметяване на изходни изображения: Само резултат], запаметява само изображението с обединени до момента експонации и прекратява режима на снимане с многократна експонация.

Exit without saving Exit without saving/Exit without saving Изход без запаметяване Прекратява режима на снимане с многократна експонация, без да запаметява изображението.

Внимание

 • По време на снимане с многократна експонация можете да възпроизвеждате само заснетите експонации.

Troubleshooting Често задавани въпроси

 • Има ли някакви ограничения за качеството на изображението?

  Всички единични експонации и изображението с обединена експонация се заснемат с качеството на изображението, което сте задали.

 • Може ли да обединявам запаметени в картата изображения?

  Чрез [Select image for multi. expo./Избор изображ. за многократна експон.] можете да избирате първата експонация от запаметени в картата изображения (). Обърнете внимание, че не можете да обединявате множество изображения, които вече са запаметени в картата.

 • Как се номерират файловете на изображенията с многократна експонация?

  Ако е зададена настройка за запаметяване на всички изображения, файловият номер на обединеното изображение с многократна експонация ще следва номера на последната единична експонация, използвана за създаване на обединеното изображение.

 • Ще се задейства ли автоматичното изключване по време на снимане с многократна експонация?

  При заснемане с многократна експонация функцията за автоматично изключване на фотоапарата не работи. Имайте предвид, че ако функцията за автоматично изключване се задейства преди да сте започнали да снимате с многократна експонация (след изтичане на времето, зададено в [Auto power off/Автоматично изключване] на настройката [Set-up: Power saving/Set-up: Пестене на енергия]), настройките за многократна експонация ще бъдат отменени.