Използване на ръкохватка с батерии

Снабдена с бутони и селектори за снимане с вертикална ориентация, ръкохватката с батерии BG-R10 е аксесоар (продава се отделно), който може да захранва фотоапарата с две батерии.

 1. Свалете капачките на контактите.

  • Свалете капачките за контактните пластини (1) и (2) на ръкохватката с батерии
  • Прикрепете капачката на контактите на ръкохватката с батерии (1) към капачката (2), за да ги съхраните.
 2. Свалете капака на гнездото за батерията.

  • Изключете фотоапарата, преди да извадите батерията.
  • Отстранете капака на гнездото за батерията от фотоапарата.
  • Прикрепете капака към ръкохватката с батерии.
  • За да свалите капака, плъзнете лоста, за да го освободите, и изпълнете процедурата за поставяне в обратен ред.
 3. Поставете и фиксирайте ръкохватката с батерии.

  • Вкарайте ръкохватката с батерии във фотоапарата и завъртете диска за фиксиране/освобождаване, за да я застопорите.
 4. Извадете магазина за батериите.

Внимание

 • Когато поставяте отново капака на гнездото за батерията на фотоапарата, поставете го отворен под ъгъл минимум 90°.
 • Не докосвайте контактните пластини на фотоапарата и на ръкохватката с батерии.

Поставяне на батерии

 1. Поставете батериите.

  • Поставете батериите, както е показано на илюстрацията.
  • Когато се използва само една батерия, тя може да бъде поставена във всяка от двете позиции.
  • За да фиксирате батериите, натиснете в указаната със стрелки посока, докато чуете изщракване.
  • За да свалите батериите, натиснете ключетата за фиксиране на магазина в указаната със стрелка посока.
 2. Поставете магазина с батерии.

  • Вкарайте магазина с батерии докрай, за да го фиксирате.

Внимание

 • Когато поставяте батерии, уверете се, че контактните пластини са чисти. Забършете замърсяванията по контактните пластини с мека кърпа.
 • Поставете батериите, след като сте монтирали ръкохватката с батерии към фотоапарата. Монтирането на ръкохватката с батерии към фотоапарата с предварително поставени батерии може да попречи на правилното отчитане на състоянието на батериите.
 • Преди да демонтирате ръкохватката с батерии, изключете фотоапарата и извадете батериите.
 • Поставете отново предпазните капачки за контактните пластини на фотоапарата и ръкохватката с батерии, след като демонтирате ръкохватката с батерии. Ако няма да използвате ръкохватката с батерии скоро, извадете батериите.
 • Ако на дисплея се изведе съобщение за комуникационна грешка, свързана с батериите, когато е монтирана ръкохватка с батерии, следвайте инструкциите в съобщението. Ако захранването на фотоапарата прекъсва, извадете и поставете отново магазина с батериите и рестартирайте фотоапарата.

Захранване от електрическа мрежа

 1. Поставете DC съединителя.

  • Поставете DC съединителя DR-E6 (продава се отделно) по същия начин както поставяте батерия.
  • Прекарайте кабела на DC съединителя през предназначения за целта канал на магазина за батерии.
  • Вкарайте магазина с батерии докрай, за да го фиксирате.
 2. Поставете магазина с батерии.

  • Прекарайте кабела през отвора за кабела.
 3. Свържете DC съединителя към захранващия адаптер.

  • Свържете DC съединителя към конектора на захранващия адаптер AC-E6N (продава се отделно) стабилно.
 4. Свържете захранващия кабел.

  • Свържете захранващия кабел към захранващия адаптер и включете кабела в електрическата мрежа.

Внимание

 • Докато фотоапаратът е включен, не свързвайте и не откачайте захранващия кабел или захранващия конектор и не изваждайте магазина с батериите.
 • Внимавайте да не притиснете кабела на DC съединителя между ръкохватката с батерии и магазина.

Използване на бутоните и селекторите

 • За да използвате бутоните и селекторите, поставете превключвателя за вкл./изкл. на работата с вертикален захват (4) в позиция ON.
 • Бутоните и селекторите се използват по същия начин като съответните бутони и селектори на фотоапарата.
 1. (1) Спусък
 2. (2) Multi-function Многофункционален бутон
 3. (3)Main dial Главен селектор
 4. (4) Превключвател вкл./изкл. на работата с вертикален захват
 5. (5) Multi-controller Мултифункционален контролер
 1. (6) Magnify or reduce Бутон за увеличаване/намаляване
 2. (7) AF point selection Бутон за избор на AF точка
 3. (8) AE lock Бутон за AE фиксиране/FE фиксиране
 4. (9) AF start Бутон за стартиране на AF
 5. (10) Quick control dial 2 Селектор за бърз контрол 2

Използване на USB захранващ адаптер за зареждане/захранване на фотоапарата

С помощта на USB захранващ адаптер PD-E1 можете да зареждате батерията LP-E6NH или LP-E6N, без да я изваждате от ръкохватката с батерии. Можете също така да захранвате фотоапарата.

Внимание

 • Батериите LP-E6NH и LP-E6N могат да се зареждат заедно.
 • В противен случай можете да зареждате само една батерия LP-E6NH или LP-E6N.
 • Батериите LP-E6 не могат да се зареждат по този начин. Ако батерия LP-E6NH или LP-E6N е поставена заедно с батерия LP-E6, зареждане на батерии няма да се извършва.
 • Зареждане няма да се извършва, ако батерия LP-E6NH или LP-E6N е поставена, когато е свързан DC съединител DR-E6.
 • Зареждането спира, ако използвате фотоапарата.
 • Когато батериите са изтощени, адаптерът ги зарежда. В този случай към фотоапарата не се подава захранване.

Зареждане

 1. Свържете USB захранващия адаптер.

  • С превключвател на захранването на фотоапарата в позиция Power off вкарайте конектора на USB захранващия адаптер в цифровия порт на фотоапарата докрай.
 2. Заредете батерията.

  • Свържете захранващия кабел към USB захранващия адаптер и включете кабела в електрически контакт.
  • Зареждането стартира и индикаторът за зареждане на батериите светва.
  • Символът [Charging in progress] се извежда на индикаторния панел.
  • След като батериите се заредят, индикаторът угасва.

Захранване на фотоапарата

За да захранвате фотоапарата, без да зареждате батериите, поставете превключвателя на захранването на фотоапарата в позиция Power on.

[Supplying power] се показва на индикаторния панел и на екрана, докато фотоапаратът се захранва от захранващия адаптер.

За да преминете от захранване на фотоапарата към зареждане на батерията, поставете превключвателя на захранването на фотоапарата в позиция Power off.

Внимание

 • За да предпазите батерията и да удължите нейния живот, не я зареждайте непрекъснато за повече от 24 часа.
 • Ако индикаторът за зареждане не светва или ако възникне проблем по време на зареждането (показан чрез мигане на индикатора за зареждане), откачете захранващия кабел, извадете и поставете батерията отново и изчакайте няколко минути, преди да свържете кабела отново. Ако все още има проблем, обърнете се към най-близкия сервизен център на Canon.
 • Необходимото време за зареждане и зареденото количество енергия зависят от температурата на заобикалящата среда и оставащия капацитет.
 • С цел безопасност зареждането при ниски температури отнема повече време.
 • Нивото на батерията може да се понижи, докато фотоапаратът се захранва от адаптера. За да предотвратите изтощаването на батерията, използвайте напълно заредена батерия, когато снимате кадри през зададен интервал.