Задание за печат (DPOF)

Стандартът DPOF (Digital Print Order Format) позволява да отпечатвате изображения, запаметени в картата, в съответствие със зададени от вас инструкции за отпечатване (например избрани изображения, брой копия и др.). Можете да отпечатвате множество изображения наведнъж или да поръчате отпечатване на изображенията във фотостудио за цифров печат.

Можете да зададете настройки за тип на отпечатване, отпечатване на дата, отпечатване на номер на файл и др. Настройките за отпечатване се прилагат към всички избрани за печат снимки. (Не могат да бъдат задавани индивидуални настройки за отпечатване за отделните снимки.)

Настройки за печат

 1. Изберете [Playback: Print order/Playback: Задание за печат].

 2. Изберете [Set up/Настройване].

 3. Задайте настройки на опциите.

  • Задайте настройки за [Print type/Тип на отпечатване], [Date/Дата] и [File No./Номер на файл].
  Print type/
  Тип на отпечатване
  Standard Standard/Стандартно Отпечатва една снимка на страница.
  Index Index/Индексно Отпечатва група умалени изображения на една страница.

  Standard

  Index

  Both/Комбинирано Отпечатва както стандартно, така и групово.
  Date/Дата On/Вкл [On/Вкл] отпечатва датата на заснемане върху снимката.
  Off/Изкл
  File No./Номер на файл On/Вкл [On/Вкл] отпечатва номера на файла.
  Off/Изкл
 4. Затворете екрана за настройване.

  • Натиснете бутона MENU.
  • След това изберете [Sel.Image/Избор на изображения] или [Multiple/Няколко], за да зададете изображения за отпечатване.

Внимание

 • Ако отпечатвате изображение с голям размер, използвайки настройка [Index/Индексно] или [Both/Комбинирано] (), индексното отпечатване може да не е възможно при някои принтери. В този случай променете размера на изображението () и след това изпълнете индексното отпечатване.
 • Дори опциите [Date/Дата] и [File No./Номер на файл] да са с настройка [On/Вкл], датата или номерът на файла може да не се отпечатат в зависимост от настройката за тип на отпечатване и принтера.
 • Ако сте избрали настройка [Index/Индексно], за опциите [Date/Дата] и [File No./Номер на файл] не можете едновременно да зададете настройка [On/Вкл].
 • Когато отпечатвате чрез стандарта DPOF, трябва да използвате карта със запаметени DPOF настройки за печат. Отпечатването няма да се извърши чрез заданието за печат, ако просто прехвърлите изображенията от картата и ги отпечатате.
 • Някои DPOF-съвместими принтери или фотостудиа за цифров печат може да игнорират зададените DPOF настройки. Когато използвате принтер, вижте ръководството за работа с принтера. Когато поръчвате отпечатване във фотостудио, попитайте предварително.
 • Не използвайте този фотоапарат, за да конфигурирате настройките за печат за изображения, които вече притежават DPOF настройки, зададени чрез друг фотоапарат. Заданията за печат може да бъдат изтрити по невнимание. Също така може да е невъзможно задаване на настройки на задание за печат в зависимост от вида на изображението.

Избор на изображения за печат

Sel.Image/Избор на изображения

Изберете и задайте изображенията едно по едно.

Натиснете бутона MENU отново, за да запаметите Заданието за печат в CF картата.

 • Standard/Стандартно/Both/Комбинирано

  (1) Количество

  (2) Общ брой избрани изображения

  Натиснете SET за да отпечатате копие на показаното изображение. Чрез завъртане на селектора Quick control dial 1 можете да зададете брой копия за печат до 99.

 • Index/Индексно

  (3) Символ за маркировка

  (4) Символ за отпечатване в индекс

  Натиснете SET, за да добавите знак за маркировка в полето [Check]. Изображението ще бъде включено в индексното отпечатване.

Multiple/Няколко

 • Избор на диапазон

  Изберете [Select range/Избор на диапазон] в [Multiple/Няколко]. Чрез задаване на първото и последното изображение от желания диапазон се маркират с [Check] всички изображения в диапазона и се задава по едно копие от всяко изображение за печат.

 • Всички изображения в папка

  Изберете [Mark all in folder/Селектирай всички в папка] и задайте папката. Ще бъде настроено задание за печат за всички снимки в папката (по едно копие).

  Ако изберете [Clear all in folder/Деселектирай всички в папка] и след това папка, заданието за печат за всички снимки в папката ще се отмени.

 • Всички изображения в карта

  Ако изберете [Mark all on card/Селектирай всички в карта], за отпечатване ще бъде зададено по едно копие на всички снимки в картата.

  Ако изберете [Clear all on card/Деселектирай всички в карта], заданието за печат ще бъде изтрито за всички снимки в картата.

Ако условията за търсене са зададени чрез [Playback: Set image search conditions/Playback: Задаване на условия за търсене на изображения] () и изберете [Multiple/Няколко], опциите в менюто ще се променят на [Mark all found images/Селектирай всички намерени] и [Clear all found images/Деселектирай всички намерени].

 • Всички намерени изображения

  Ако изберете [Mark all found images/Селектирай всички намерени], за отпечатване ще бъде зададено по едно копие от всички снимки, филтрирани чрез условията за търсене.

  Ако изберете [Clear all found images/Деселектирай всички намерени], заданието за печат на всички филтрирани изображения ще бъде отменено.

Внимание

 • Видеозаписи или RAW изображения не могат да бъдат избирани за отпечатване. Вземете предвид, че изображенията в RAW формат и видеозаписите няма да бъдат включени в заданието за печат дори ако изберете всички изображения чрез [Multiple/Няколко].