Изрязване на първата и последната сцена от видеозапис

Можете да изрежете началото и края на видеозаписа през стъпка от приблиз. 1 s.

 1. При възпроизвеждане на единични изображения натиснете SET.

 2. От контролите за възпроизвеждане на видео изберете [Edit].

 3. Задайте частта, която ще бъде изрязана.

  • Изберете или [Cut beginning] (Изрязване на началото), или [Cut end] (Изрязване на края).
  • Натиснете Multi-controller наляво или надясно, за да прескочите назад или напред с един кадър. Задръжте мултифункционалния контролер натиснат в съответната посока за бързо превъртане на кадрите назад или напред. Всяко завъртане на селектора Quick control dial 1 прескача назад или напред с един кадър.
  • След като сте определили частта за изрязване, натиснете SET. Частта от видеозаписа, която ще остане след изрязването, е маркирана чрез линия в долната част на екрана.
 4. Прегледайте изрязания видеозапис.

  • Изберете [Playback], за да възпроизведете изрязания видеозапис.
  • За да промените изрязваната част, се върнете към стъпка 3.
  • За да отмените изрязването, натиснете бутона MENU.
 5. Запаметете.

  • Изберете [Save and exit] (1).
  • Екранът за запаметяване ще се изведе.
  • За да го запаметите като нов файл, изберете [New file/Нов файл], или за да го запаметите и презапишете оригиналния видеофайл, изберете [Overwrite/Презапис].
   Изберете [Save compressed] (2), за да запаметите компресирана версия на файла. 4K и 8K видеото се конвертира във Full HD видео преди компресирането.
  • В екрана за потвърждение изберете [OK], за да съхраните редактираното видео и да се върнете към екрана за възпроизвеждане на видео.

Внимание

 • Тъй като изрязването се извършва през стъпка от приблиз. 1 s (позиция, обозначена с [Specified position] в долната част на екрана), действителната позиция, в която се изрязва видеото, може малко да се различава от зададената от вас позиция.
 • Фотоапаратът не може да редактира видео, записано чрез друг фотоапарат.
 • Не можете да редактирате видео, когато фотоапаратът е свързан към компютър.
 • Запаметяване с компресиране не е налично за видео, записано когато [HDR shooting HDR PQ/HDR снимане HDR PQ] е с настройка [Enable/Разрешено] или при зададена настройка [Canon Log], за видео, записано с резолюция Full HD29.97fpsIPB (Light) (NTSC) или Full HD25.00fpsIPB (Light) (PAL), или за 4K-DHI/8K-DHI видео.