BULB: Продължителна (неограничена) експонация

В този режим затворът остава отворен, докато държите спусъка натиснат докрай, и се затваря, когато освободите спусъка. Използвайте функцията "Неограничена експонация", за да заснемате нощни сцени, фойерверки, астрономически обекти и други обекти, изискващи продължителна експонация.

 1. Задайте режим на снимане [Bulb].

  • Натиснете бутона MODE и завъртете селектора Main dial, за да изберете [Bulb].
 2. Задайте желания отвор на диафрагмата.

  • Завъртете селектора Main dial, за да зададете настройката.
 3. Направете снимката.

  • Експонацията продължава, докато държите спусъка натиснат докрай.
  • Изтеклото време от началото на експонацията ще бъде изведено на индикаторния панел.

Внимание

 • Не насочвайте фотоапарата към силен източник на светлина, като например слънцето или силен източник на изкуствена светлина. Това може да повреди заснемащия сензор или вътрешните компоненти на фотоапарата.
 • При продължителни експонации нивото на шума в изображението е високо.
 • Настройка ISO 400 се използва, когато фотоапаратът е с настройка ISO Авто.
 • Ако при неограничена експонация използвате самоснимачка вместо таймер за неограничена експонация, дръжте спусъка натиснат докрай (за времето на самоснимачката и времето за неограничена експонация).

Забележка

 • Можете да редуцирате шума в изображението при продължителни експонации чрез [Shooting: Long exp. noise reduction/Shooting: Редуц. на шума при продълж. експонация] ().
 • При снимане с неограничена експонация е препоръчително да използвате статив и таймера за неограничена експонация.
 • Можете да снимате с неограничена експонация, като използвате също дистанционен спусък TC-80N3 (продава се отделно, ).
 • Можете да използвате също контролер за дистанционно управление RC-6 или безжично дистанционно управление BR-E1 (продават се отделно) при снимане с неограничена експонация. Неограничената експонация стартира незабавно или с 2 s закъснение при натискане на спусъка на контролера за дистанционно управление. Натиснете бутона отново, за да прекратите неограничената експонация.

Таймер за неограничена експонация

Можете предварително да зададете времето за експонация при снимане с неограничена експонация. Тази функция елиминира необходимостта да държите натиснат спусъка по време на неограничена експонация, което може да намали заклащането на фотоапарата.

Таймерът за неограничена експонация може да бъде настроен и активиран само в режим [Bulb] (неограничена експонация).

 1. Изберете [Shooting:Bulb timer/Shooting:Таймер за неограничена експонация].

 2. Изберете [Enable/Разрешено].

  • Изберете [Enable/Разрешено] и след това натиснете бутона INFO.
 3. Задайте време за експонация.

  • Изберете опция (часове : минути : секунди).
  • Натиснете SET, за да се изведе [Adjust].
  • Задайте стойност и след това натиснете SET. (Отново се извежда [Select].)
 4. Изберете [OK].

 5. Направете снимката.

  • След като натиснете спусъка докрай, неограничената експонация продължава за определеното от вас време.
  • [Bulb Timer] и продължителността на експонацията се извеждат на индикаторния панел по време на снимане с таймер за неограничена експонация.
  • За да отмените настройката на таймера, задайте [Disable/Забранено] на стъпка 2.

Внимание

 • Докато таймерът за неограничена експонация е активен, ако натиснете спусъка докрай и го освободите, неограничената експонация ще се прекрати.
 • Неограничената експонация ще продължи дори след изтичане на зададеното за таймера време, ако продължите да държите спусъка натиснат докрай (което отменя автоматичното прекратяване на експонацията при изтичане на зададеното време).
 • Таймерът за неограничена експонация се нулира (и получава отново настройка [Disable/Забранено]), когато смените режима на снимане.